Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475582)

Client
Nadleśnictwo Połczyn
State
zachodniopomorskie
Address
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia 12 12
Phone
094 3662230
Fax
094 3662230
www
www.rdlp.szczecinek.pl/polczyn
E-Mail
polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl
Created
2019-05-15

Nadleśnictwo Połczyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Połczyn ul. 15 Grudnia 12 12 78-320 Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie tel. 094 3662230 fax. 094 3662230 REGON 33004428100000 www.rdlp.szczecinek.pl/polczyn

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na kontynuacji modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 120/37 obr.006 Połczyn-Zdrój, położonej przy ul. Szczecineckiej 12 w Połczynie-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej (projektowej), inwentaryzacji powykonawczej – przedmiary różnicowe, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony decyzją nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego w dniu 28.03.2017 (AB.670.37.2017) oraz decyzją nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniającą decyzję nr 63/2017, składający się z: - projektu architektonicznego z zagospodarowaniem terenu; - projektu konstrukcyjnego; - ekspertyzy technicznej; - projektu instalacji sanitarnych wewnętrznych; - projektu instalacji sanitarnych zewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projektu instalacji teletechnicznych; - projektu drogowego; - charakterystyki energetycznej; - dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną; - projektu zamiennego do decyzji z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018); - projektu przyłącza wodociągowego. 2. Projekty wykonawcze: - projekt architektoniczny; - projekt instalacji wod-kan; - projekt instalacji zewnętrznych wod-kan; - projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna; - projekt instalacji teletechnicznych; - projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji; - projekt instalacji co, kotłowi gazowej, instalacji gazowej; - projekt drogowy. 3. Przedmiary różnicowe: - Przedmiar różnicowy konstrukcja i architektura obiektów kubaturowych; - Przedmiar różnicowy prace drogowe; - Przedmiar różnicowy zagospodarowanie terenu; - Przedmiar różnicowy instalacje co i kotłownia gazowa; - Przedmiar różnicowy instalacje wentylacji i klimatyzacji; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje wod-kan; - Przedmiar różnicowy sieci i przyłącza instalacji wod-kan; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje elektryczne; - Przedmiar różnicowy instalacje teletechniczne; - Przedmiar różnicowy zewnętrzne instalacje elektryczne. 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Projekt aranżacji wnętrz – Tom I, II wraz z opisem. 6. Decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozostałe dokumenty związane z realizacją planowanej inwestycji: - pozwolenie na budowę - decyzja nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego z dnia 28.03.2017 roku; - decyzja nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniająca decyzję nr 63/2017; - zgłoszenie robót budowlanych nr AB.6743.14.2019 na budowę przyłącza wodociągowego. 3.4. Zakres prac obejmuje: Kontynuację przebudowy budynku biurowego poprzez wykonanie następujących zadań: 1) pokrycie i odwodnienie dachów, stolarka, ścianki działowe, tynki, posadzki, ślusarka, okładziny i wymalowania, elewacja budynku, prace zewnętrzne; 2) dokończenie instalacji c.o.; 3) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu alarmu włamania i napadu (SAWIN), instalacji kontroli dostępu, instalacji rozgłoszeniowej, instalacji CCTV monitoringu oraz instalacji domofonowej, dostawa i instalacja urządzeń multimedialnych; 4) wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacjami, wykonanie rurociągów klimatyzacyjnych, dostawa i zainstalowanie agregatów chłodzących, zainstalowanie układów sterowania, uruchomienie systemu; 5) ułożenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie studni rewizyjnych i odwodnień na trasach kanałów, montaż separatora i osadnika, zasypanie wykopów po pracach instalacyjnych; 6) wykonanie rurociągów instalacji wodnych, montaż armatury, osprzętu, malowanie i izolacje rurociągów, wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, montaż armatury i osprzętu sanitarnego; 7) wykonanie i zamontowanie rozdzielni, ułożenie przewodów i montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowej, badania i pomiary; 8) wykonanie i sprawdzenie linii kablowej zasilającej, dostawa i zainstalowanie agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową zasilającą, wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 9) wykonanie murku oporowego wraz balustradą przy schodach terenowych, wykonanie stanowisk oraz dostawa zabudów śmietnikowych prefabrykowanych; dostawa i montaż nowego masztu radiowego, elementy urządzenia terenu, trawniki i krzewy; 10) wykonanie makroniwelacji terenu, korytowanie i wyrównanie podłoży, ustawienie krawężników na ławach, wykonanie podbudów oraz nawierzchni jezdni, placów, miejsc postojowych, ustawienie znaku STOP; 3.5. Unormowania, których Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Podstawowe akty prawne: - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018r. poz. 2129), - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 późn. zm.). 3.6. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w projektach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zgodnie z przyjętą ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany pozyskać wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia decyzje, zezwolenia, pozwolenia i zgody – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego. 2) Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 3) Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne materiały i narzędzia. 4) Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania niniejszego zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane i w ustawie z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.), a także wymaganiom narzuconym w dokumentacji technicznej (projektowej) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie aranżacji budynku biurowego. 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 6) Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci zarządu. Zamawiający nie zapewnia źródła energii elektrycznej i wody. 7) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają przepisy określone w art. 143b-d PZP oraz w zapisy umowie, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 8) W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, zgodnie z którym będzie realizowane zamówienie. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych będzie sporządzony z podziałem robót do wykonania. Poszczególne pozycje robót muszą być naniesione z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót oraz daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu letnio – jesiennego, itp. Ponadto Wykonawca uwzględni inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania niniejszego zamówienia. 9) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 10) Obowiązki stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ m.in. na cenę oferty zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN2. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że por

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information