Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III (budynek B2).

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475577)

Client
Burmistrz Miasta Mława
State
mazowieckie
Address
06-500 Mława, Stary Rynek 19
Phone
23 654 33 82
Fax
236 543 652
www
www.mlawa.pl
E-Mail
piotr.tomaszewski@mlawa.pl
Created
2019-05-15

Burmistrz Miasta Mława

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta Mława Stary Rynek 19 06-500 Mława mazowieckie tel. 23 654 33 82 fax. 236 543 652 REGON 52482600000000 www.mlawa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III (budynek B2).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W zakres III etapu zamówienia wchodzi budowa budynku socjalnego B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą wykonanie: zewnętrzną instalację gazu, przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zagospodarowania terenu zieleni oraz pozostałych robót towarzyszących. Zakres obejmuje także wykonanie ław śniegowych na dachu nad wejściami do mieszkań w ilości 56 mb oraz docieplenie ścian pomieszczeń gospodarczych styropianem grubości 10 cm w ilości 156,10 m2, które należy uwzględnić w kosztach ogólnych bez wprowadzania dodatkowych pozycji do kosztorysu ofertowego. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: - zajęcia pasa drogowego na czas budowy w przypadku takiej konieczności (nie dotyczy dróg gminnych), - doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, - kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku, - zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, - kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. - robót przygotowawczych (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami, których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). - przygotowania wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji celem zgłoszenia w PINB w terminie. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wniosek podpisuje Zamawiający. 2) Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana przez Firmę Pracownią Projektową „DRAFTER” Krzysztof Sobczyk, z siedzibą: ul. Brzozowa 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, zawierająca: - projekt techniczny budowlany/wykonawczy - STWWiOR, - przedmiary robót, - kosztorys ofertowy. UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcędo złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: a) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) w następujący sposób: a) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie nw. czynności: - roboty dotyczące konstrukcji betonowych, betonowych zbrojonych, tynków, drewnianych konstrukcji dachowych i podłogowych, pokryć dachowych, - roboty ziemne przy korytowaniu, wykopach, zagęszczaniu i zagospodarowaniu terenu, - zbrojenie i betonowanie konstrukcji żelbetowych, - montaż konstrukcji dachowych oraz pokryć dachowych, - montaż konstrukcji obróbek blacharskich, - impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania, - powłokowa izolacja przeciwwilgociowa konstrukcji betonowych, - ułożenie nowych warstw podbudów i projektowanych nawierzchni w obrzeżach betonowych, b) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie. d) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. a). 6) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: a) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób ze wskazaniem imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu i funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (zanonimizowany wykaz osób). b) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego. 7) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający planuje finansować zadanie w latach 2019 – 2020 z przeznaczeniem środków na: rok 2019 – do kwoty 585 000,00 zł, w przypadku pojawienia się wolnych środków w budżecie Miasta Mława Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ww. kwoty przeznaczonej do wykorzystania w 2019r. rok 2020 – pozostała należność. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować realizację zadania w taki sposób, aby płatności brutto nie przekroczyły środków zaplanowanych przez Zamawiającego. Kwoty planowane mogą zostać zmienione do wysokości posiadanych środków.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45211340-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: ‐ pieniądzu, na rachunek bankowy nr 74 1090 2604 0000 0001 3379

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information