Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475576)

Client
Gmina Sobótka
State
dolnośląskie
Address
55-050 Sobótka, Rynek 1 1
Phone
071 3162043 do 045
Fax
071 3162123
E-Mail
przetargi@sobotka.pl
Created
2019-05-15

Gmina Sobótka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sobótka Rynek 1 1 55-050 Sobótka dolnośląskie tel. 071 3162043 do 045 fax. 071 3162123 REGON 93193511200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Parametry remontowanej drogi:  Długość drogi: L = 1 231,07 km,  Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni, warstwy pomocniczych (konstrukcja):  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia P = 5085,98 m2  Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną pod warstwę ścieralną 0,4kg/mkw. bitumu, powierzchnia P = 5185,36 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia P = 5185,36 m2  Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną pod warstwę wiążącą 0,6/mkw. bitumu, powierzchnia P = 5533,18 m2  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm, powierzchnia P = 5533,18 m2  Warstwa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia P = 5781,62 m2  Materiał konstrukcyjny: piasek, tłuczeń kamienny sortowany, emulsja bitumiczna, masa mineralno-asfaltowa.  Jezdnia szerokości b = 4,0 – 5,0 m,  Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  Rozebranie istniejących nawierzchni z kruszywa,  Wywiezienie gruntu i kruszywa z prac rozbiórkowych na składowisko wykonawcy,  Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie drogi, wykopy pod m.in. jezdnię, pobocza),  Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość do 15 km,  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV,  Wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20cm na jezdni,  Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku o śr. grubości 15cm,  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą,  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną,  Profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 10cm,  Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W50/70 o grubość po zagęszczeniu 4 cm,  Wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm,  Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych l Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. ub gazowych,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information