Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475575)

Client
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
State
mazowieckie
Address
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
Phone
022 7229008, 7529253
Fax
022 7229008, 7529253
www
www.eko-babice.pl
E-Mail
jasinski@eko-babice.pl
Created
2019-05-15

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o. ul. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice mazowieckie tel. 022 7229008, 7529253 fax. 022 7229008, 7529253 REGON 16026808000000 www.eko-babice.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem urządzeń na potrzeby Budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dworkowej w Starych Babicach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem kolidującej z projektowanym budynkiem. 2) Budowę kompletnego łącza telekomunikacyjnego pomiędzy dyspozytornią w budynku oczyszczalni a dyspozytornią w budynku projektowanym oraz PSZOK. 3) Budowę kanalizacji na potrzeby monitoringu Budynku garażowego oraz PSZOK. 4) Doprowadzenie zasilania do budynku garażowo-magazynowego oraz PSZOK bez wykonania rozprowadzenia instalacji po budynkach tj.: - Wykonanie zasilania z istniejącej rozdzielni głównej RG2 budynku oczyszczalni wraz z montażem i dostarczeniem tabl. ZK1, złącza ZK2 oraz złącza ZK3 z uwzględnieniem odpowiednich zapasów kabli wraz z ich zabezpieczeniem dla potrzeb późniejszego przesunięcia złącza ZK2 w miejsce docelowe. - Dostawę i montaż latarni ulicznych wraz z doprowadzeniem okablowania do budynku projektowanego (złącza ZK2 wraz z odpowiednimi zapasami aby wprowadzić do budynku) i wykonaniem uziemienia słupów oświetleniowych. - Doprowadzenie zasilania do miejsca instalacji wiaty śmietnikowej obsługującej nowobudowany budynek magazynowo-warsztatowo biurowy z pozostawieniem i zabezpieczeniem odpowiednich zapasów kabla od strony wiaty i złącza ZK2 (zapas pozwalający dojść do tabl. TA0 w budynku). - Doprowadzenie zasilania od budynku PSZOK do tabl. TWT wiaty na terenie PSZOK wraz pozostawieniem i zabezpieczeniem odpowiednich zapasów kabla od strony złącza ZK3 (zapas pozwalający na dojście do tabl. PSZOK) i tabl. TWT. - Wykonanie przeróbki układu SZR istniejącej rozdz. RG2 pozwalającej na sterowanie zrzutem obciążenia rozdz. RG2 (odłączenie projektowanego budynku) w przypadku braku zasilania i przejścia rozdz. RG2 na zasilanie z agregatu prądotwórczego – zrzut obciążenia) – wg wytycznych zawartych na załączonych schematach E1/S, E2/S. - wykonanie przepustów pod pompownie, wagę samochodową itd. 5) Przywrócenie terenu do stanu nie gorszego nie z przed rozpoczęcia robót – dotyczy terenu oczyszczalni. 6) Wszelkie prace wykonywane w budynku oczyszczalni oraz na terenie oczyszczalni ścieków w szczególności rozbiórkę dróg dojazdowych, wyłączenia zasilania itd. należy prowadzić w porozumieniu z dyrekcją zakładu. 7) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zapewni odpowiedni zapas okablowania dla potrzeb późniejszego doprowadzenia do rozdzielni w budynku garażowo - magazynowym. Zapas okablowania należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 8) Wykonanie wszelkich niezbędnych prac przyłączeniowych w budynku oczyszczalni, zgodnie z załączonymi projektami. 9) Przeprowadzenie prób, testów, sprawdzeń i pomiarów, regulacji, rozruchów, szkolenia z obsługi wykonanych instalacji. 3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej: 1) Dokumentacja techniczna: a) Projekt budowlany „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice”. - Część IV – instalacje elektryczne - Część V – instalacje teletechniczne b) Projekt wykonawczy „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice”. - Projekt wykonawczy – instalacje teletechniczne. c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych TOM V – instalacje telekomunikacyjne. 2) Dokumentacja załączona dla celów pomocniczych wyłącznie w wersji elektronicznej: a) Projekt budowlany „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice” - Tom I Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno- budowlany: architektura - Tom II Projekt architektoniczno-budowlany: konstrukcja - Tom III Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje sanitarne - Tom IV Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje elektryczne - Tom V Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje teletechniczne - Tom VI Projekt architektoniczno-budowlany: drogi i nawierzchnie 4. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: 1) W przypadku konieczności Wykonawca przebuduje własne instalacje, które będą kolidowały z innymi branżami. Przebudowę należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 2) Wykonawca na bieżąco będzie koordynował front robót z pozostałymi Wykonawcami. 3) Przed wykonaniem instalacji Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją całej budowy. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia kolizji wykonywanych sieci z innymi branżami, zaistniałe nieprawidłowości należy zgłosić nadzorowi inwestorskiemu. Zabrania się kontynuowania prac w przypadku stwierdzenia ww. nieprawidłowości. 4) Koszty kontenerów biurowych, magazynowych i socjalnych pokrywa Wykonawca. 5) Wykonawca zapewni kontenery śmieciowe oraz ich opróżnianie. 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych, sprawnych technicznie i bezpiecznych sieci elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonych projektów. 7) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 5. Wymagania Zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę). 1) Roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Wykazie Pracowników, które zostaną wskazane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zwane dalej: „Pracownikami wykonującymi roboty budowlane”. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące roboty budowlane (tj. robotnicy budowlani) były w okresie realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Zamawiający informuje, iż powyższe wymagania nie dotyczą osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 3) Zamawiający nie określa liczby Pracowników wykonujących roboty budowlane, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę termin realizacji oraz rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest określić liczbę tych pracowników w Wykazie Pracowników. 4) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Wykaz Pracowników wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Wykazu w każdym przypadku wystąpienia okoliczności powodujących jego zmianę. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień Umowy w tym zakresie. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Pracowników wykonujących roboty budowlane: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać m.in. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane lub innych żądanych dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 19 Umowy. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Na okoliczność wystąpienia przedmiotowych zamówień zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawcą. 7. Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 zł [słownie: pięć tysięcy złotych] 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) poręczeniach bankowych l

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information