Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Poznańska w m. Góra”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475564)

Client
Gmina Góra
State
dolnośląskie
Address
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1 1
Phone
065 5443644
Fax
065/543-26-58
E-Mail
poplawski@gora.com.pl
Created
2019-05-15

Gmina Góra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Góra ul. Mickiewicza 1 1 56-200 Góra dolnośląskie tel. 065 5443644 fax. 065/543-26-58 REGON 41105066900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Poznańska w m. Góra”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach etapu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Poznańska w m. Góra”, obejmującego jedynie roboty związane z dachem pokrytym papą. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: - wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa oraz nawierzchniowa) – ok. 310,47 m2, - wymiana wyłazu dachowego – 1 szt., - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana tynku zew. kat. III na kominach ponad dachem - ok. 20,81 m2, - wymiana rynien oraz rur spustowych- ok. 34,26 m rynny i ok. 30 m rury spustowe Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dla części objętej zamówieniem wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm. 3. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych we wszystkich zakresach wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne oraz osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. /Adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych przez Zamawiającego czynności w okresie jej trwania/.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości : 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information