Budowa przepustu oraz budowa tymczasowej drogi z płyt, na odcinku drogi gminnej lokalnej o długości ok. 450m, pomiędzy ul. Kołobrzeską, a ul. Nowomiejską w Wałczu, na działkach nr : 5661/114, 5661/118, 5661/109

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475561)

Client
Gmina Miejska
State
zachodniopomorskie
Address
78-600 Wałcz, Plac Wolności 1
Phone
672 584 471,
Fax
672 582 618
www
http://bip.walcz.pl/
E-Mail
kontakt@umwalcz.pl,
Created
2019-05-15

Gmina Miejska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Plac Wolności 1 78-600 Wałcz zachodniopomorskie tel. 672 584 471, fax. 672 582 618 REGON 52712100000000 http://bip.walcz.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa przepustu oraz budowa tymczasowej drogi z płyt, na odcinku drogi gminnej lokalnej o długości ok. 450m, pomiędzy ul. Kołobrzeską, a ul. Nowomiejską w Wałczu, na działkach nr : 5661/114, 5661/118, 5661/109

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową przepustu oraz budową tymczasowej drogi z płyt, na odcinku drogi gminnej lokalnej o długości ok. 450m, pomiędzy ul. Kołobrzeską, a ul. Nowomiejską w Wałczu”, na działkach nr : 5661/114, 5661/118, 5661/109, 1.2. Zakres robót: 1.2.1. Budowa przepustu: • roboty pomiarowe dla potrzeb budowy ekoduktu w terenie równinnym - 0,1km • wykonanie wykopów mechanicznie wraz z ewentualnymi wykopami ręcznymi w gruncie kat. III wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy- 78,5m3 • wzmocnienie podłoża geosiatką dwukierunkowo rozciąganą - masa powierzchniowa  220 g/m2- 149,5m2 • wzmocnienie podłoża geowłókniną polipropylenową dwukierunkowo  rozciąganej 750 g/m2 - 149,5m2 • ręczne formowanie warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-45 mm, gr. min 30 cm, wraz z zagęszczeniem - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy - 10,8m3 • ręczne formowanie warstwy podsypki piaskowej 0-20 mm zapierającej, gr. min 5 cm - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy - 2,9m3 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej 0-45 mm, wraz z zagęszczeniem (przy przepuście, 0.2m) - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy - 7,2m3 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej 0-45 mm, wraz z zagęszczeniem (Is>1) - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy - 322m3 • montaż stalowej konstrukcji przepustu z blach falistych, średnicy 1000 mm - 21,5m • ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 18m • umocnienie skarp okładziną kamienną na podbudowie betonowej B15 gr. 15 cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z plantowaniem skarp - 11,5m2 • umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 20 cm - 2,5m2 • wykonanie konserwacji rowów - 3m • repery na konstrukcji - 2szt • repery na gruncie - 1szt 1.2.2. Tymczasowa droga z płyt: • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – 0,5km • Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) + ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)- 5szt • Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) + ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)- 2szt • Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 0,005ha • Wywożenie dłużyc na odległość 8 km - 0,54m3 • Wywożenie karpiny na odległość 8 km - 7mp • Wywożenie gałęzi na odległość 8 km - 3,5mp • Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem - 63m2 • Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - 10,5mp • Opłata za utylizację odpadu 20 02 01 - 9,94t • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - 1575m2 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. I-II, przyjęto 0,5km - 315m3 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 1575m2 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II  wraz z zakupem i transportem piasku (kopalniany ze ściany) do w/w nasypu - 472,5m3 • Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 1575m2 • Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku do 1,00 t - liczymy tylko załadunek - 567t • Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - 57kursów • Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1szt. ponad 3 m2 - płyty drogowe z odzysku - materiał inwestora - 1575m2 Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki SIWZ 1.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 1.4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a) dokumentację powykonawczą w 1 egz. b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach. 1.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a) Przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych i uzgodnienia go z Zamawiającym. b) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. c) Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. d) Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. e) Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. f) Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych. g) Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika budowy (branża drogowa)oraz kierowników robót sanitarnych i elektrycznych – spełniających wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac. h) Uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego. i) Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, za uprzednim powiadomieniem. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 3. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Grupy robót 45233220-7 Roboty w zakresie budowy nawierzchni dróg. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasy robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. Kategorie robót 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. 4. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , STWiOR, które stanowią załączniki do SIWZ. a) Ze względu na fakt, że roboty będą realizowane na obiekcie czynnym, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób prowadzenia prac, harmonogram oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, zapoznanie się z dokumentacją projektową i na tej podstawie dokonanie wyceny robót do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w ilości wynikającej z harmonogramu zatrudnienia, stanowiącego załącznik do umowy, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania. a) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników. b) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wszelkie prace budowlane, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. c) Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia w danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia. d) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 8b (powyżej), wykonawca zobowiązany będzie składać, oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę w następujących terminach: o pierwsze oświadczenie wraz z wykazem osób wyznaczonych do realizacji robót budowlanych – w terminie ustalonym przez zamawiającego, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji robót, zawierające w szczególności imię nazwisko oraz pełnioną funkcję. o jako załącznik do protokołów odbioru, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów źródłowych (umowa o pracę i dowody opłaty składek na ZUS dla zadeklarowanej ilości pracowników) potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information