Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Białej Podlaskiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475557)

Client
Gmina Miejska Biała Podlaska
State
Address
21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Phone
833 416 177
Fax
833 437 064
www
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78
E-Mail
zamowienia@bialapodlaska.pl
Created
2019-05-15

Gmina Miejska Biała Podlaska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska tel. 833 416 177 fax. 833 437 064 REGON 52404500000000 https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Białej Podlaskiej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Białej Podlaskiej. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót: 1) Przebudowa 214,25 m ulicy Wincentego Witosa: a) droga gminna klasy L, b) droga o dwóch pasach ruchu po 3 m szerokości, c) chodnik po stronie prawej przy krawężniku o szerokości 2 m, d) zjazdy na posesje po stronie lewej i prawej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8000, 00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy, zero groszy) przed upływem terminu składania ofert. 2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. 3. Wadiu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information