Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475556)

Client
Gmina Nowy Staw
State
pomorskie
Address
82-230 Nowy Staw, ul. Bema 1
Phone
552 715 110
www
www.bip.nowystaw.pl
E-Mail
um_nowystaw@wp.pl
Created
2019-05-15

Gmina Nowy Staw

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1 82-230 Nowy Staw pomorskie tel. 552 715 110 REGON 52896500000000 www.bip.nowystaw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw, w tym: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z wszystkich nieruchomości; 2) odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości w następujących frakcjach: a) papier, b) szkło, c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji; 1.2. dostarczenie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych t.j.: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji; 1.3. odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego PSZOK). 2. Charakterystyka Miasta i Gminy Nowy Staw: 2.1. Miasto i Gmina Nowy Staw położona jest w województwie pomorskim, w powiecie malborskim; 2.2. powierzchnia Miasta i Gminy Nowy Staw: 114,38 km2; 2.3. miejscowości: 1) Nowy Staw, 2) 18 sołectw: Brzózki, Mirowo, Stawiec, Chlebówka, Dębina SHR, Dębina Wieś, Świerki, Lipinka, Myszewo, Lubstowo, Nidowo, Półmieście, Laski, Tralewo, Trępnowy, Kącik, Pręgowo Żuławskie, Martąg; 2.4. typ zabudowy: zabudowa jednorodzinna i mniej liczna zabudowa wielorodzinna; 2.5. liczba nieruchomości – budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw – 978; 2.6.liczba nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, cmentarze, kościoły, lokale gastronomiczne, itp.) na podstawie złożonych deklaracji wynosiła na koniec grudnia 2018r – 96; 2.7. liczba nieruchomości mieszanych – nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy (np. prowadzona jest działalność gospodarcza) na podstawie złożonych deklaracji wynosiła na koniec grudnia 2018r – 13; 2.8. liczba osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw na koniec grudnia 2018r na pobyt stały wynosiła 7270, na pobyt czasowy – 177; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości – ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. 4. Według złożonych deklaracji selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w ok. 77% nieruchomościach (stan na 31.12.2018 r). 5. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawcy powinni w sposób szczegółowy zapoznać się z powyższym opracowaniem, a wszelkie pytania i uwagi należy kierować do Zamawiającego w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ. UWAGA: Zamówienie nie obejmuje: 1. Dostarczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, t.j. wyposażenia wszystkich nieruchomości w w/w pojemniki. Powyższe pojemniki dostarczy Gmina Nowy Staw. 2. Utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji pojemników . 3. Wyposażenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK). 6. Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Wykonawcy w każdym czasie mogą dokonać wizji lokalnej na terenie Miasta i Gminy w celu zapoznania się z jej specyfiką, strukturą, typami zabudowy. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 2.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information