Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475555)

Client
Miasto Rybnik
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Phone
+48324392302
Fax
+48324224124
www
www.rybnik.eu
E-Mail
zam_pub@um.rybnik.pl
Created
2019-05-15

Miasto Rybnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rybnik Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik śląskie tel. +48324392302 fax. +48324224124 REGON 27625543000000 www.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne i kubaturowe (garaże) - warstwa podłoża stabilizowanego cementem gr. 10 cm 5.190,1 m2 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr. 40 cm 5.190,1 m2 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr. 35 cm 9.712,3 m2 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 9.045,2 m2 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 12 cm 7.781,2m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm 7.781,2 m2 - warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4 cm 7.781,2 m2 - krawężniki betonowe wystające 15x30 cm 32 mb - krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm 263,5 mb - mur oporowy z elementów typu „L” 112 elem. - znaki drogowe typu A, B, C, D 28 szt. - oznakowanie poziome grubowarstwowe 448 m2 - ścieki betonowe 1168,5 mb - kanalizacja deszczowa  200-500 mm 503,1 mb - wymiana przepustu  800 mm 14 m - przebudowa sieci gazowej - przebudowa/zabezpieczenie linii elektroenergetycznej - zabezpieczenie wodociągu - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego - Inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości położonych przy: 14 obiektów budowlanych położonych bezpośrednio wzdłuż budowanego łącznika ulic. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Z uwagi na odwołanie wniesione przez stronę od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr 1093/6740/2018 z dnia 11 października 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa łącznika ul. Brzezińska-ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i SN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew”, Wojewoda Śląski prowadzi obecnie postępowanie administracyjne mające na celu wydanie nowej decyzji ZRID. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane ww. inwestycji winny być prowadzone na podstawie zmienionej decyzji o ZRID. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 2. Oznakowanie poziome winno być wykonane, jako grubowarstwowe. 3. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. 4. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. 5. Destrukt z frezowania jest własnością wykonawcy. 6. Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. 7. Podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. 8. Inspekcje kanalizacji deszczowej kamerą video wraz z raportem i wykonywaniem nagrań DVD. 9. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: - kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie - krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) - płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. 10. Drzewo pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego i należy dostarczyć w godz. 7:00-13:00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: 1) kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie, 2) konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie, 3) gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia - cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu). 11. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego i Koordynatorowi Czynności Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót, z uwzględnieniem następujących czynności: 1) protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów na tyle szczegółowych, aby możliwe było dokładne określenie zakresu rzeczowego danych robót. Podpisanie protokołu konieczności przez Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robót, 2) w materiałach do protokołu konieczności Kierownik budowy wraz z Koordynatorem Czynności Nadzoru Inwestorskiego przedstawi Zamawiającemu niezbędny zakres robót, przewidziany do wykonania. Ilość robót wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi innymi dokumentami zostaną uwzględnione w protokole konieczności, 3) protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych. 12. Rozliczenie robót w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego wyliczane będzie proporcjonalnie do wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo. 13. Zamawiający zakłada, roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. 14. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji. 15. Do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia. 16. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych punktów osnowy geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy należy ich odtworzenie lub założenie nowych znaków geodezyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W przypadku gdy powyższe punkty nie zostaną zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych, do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie dokumentu stwierdzającego ten fakt, potwierdzonego przez ODGiK. 17. Zamawiający wymaga, aby poszczególne etapy robót były na bieżąco inwentaryzowane geodezyjnie, a wyniki pomiarów w formie częściowych operatów geodezyjnych składane do ODGiK. 18. Zamawiający informuje, iż z uwagi na trwające obecnie roboty związane z budową obiektów przemysłowych w rejonie łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia nie wyklucza się istnienia innych sieci i infrastruktury technicznej niż pokazana na planie zagospodarowania terenu. 19. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji. 20. Nadzór ze strony Zamawiającego nad prawidłową realizacją zamówienia będzie pełnić Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego wyłoniony w toku odrębnego postępowania. 21. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: 1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, 2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), 3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, 4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: 1) Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 2) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe oraz 36-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) czynności demontażu istniejącej konstrukcji drogi i zjazdów, istniejącej infrastruktury technicznej, 2) wykonanie nasypów i wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, 3) wykonanie nowej konstrukcji drogi i zjazdów, 4) wykonywanie warstw podbudów i nawierzchni przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, 5) wykonywanie robót brukarskich, 6) wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego, 7) montaż studni, urządzeń i przewodów sieci kanalizacji deszczowej, energetycznej, wodociągowej, gazowej, 8) wycinka drzew i krzewów, 9) rozbiórka garaży. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 85.000 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information