Dostawa odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475554)

Client
Instytut Sportu
State
mazowieckie
Address
01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 2
Phone
022 8340812 w. 288
www
www.insp.waw.pl/bip
E-Mail
insp@insp.waw.pl; bohdan.karpilowski@insp.waw.pl
Created
2019-05-15

Instytut Sportu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16 2 01-982 Warszawa mazowieckie tel. 022 8340812 w. 288 REGON 00078609300000 www.insp.waw.pl/bip

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa „odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym” do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych (wskazanych w opisie dla danej Części zamówienia), podzielona na IV (cztery) odrębne Części, tj.: a) Część I – odczynniki do analizatora Cobas Integra 400 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie dwóch przeglądów półrocznych analizatora; b) Część II – odczynniki do analizatora Sysmex XN 1000 wskazanego producenta lub równoważne; c) Część III – odczynniki do analizatora Tosoh AIA 360 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu rocznego analizatora; d) Część IV – odczynniki do analizatora Nova pHOx plus M wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia, zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, który stanowi Załączniki nr 1 do dokumentacji przetargowej. 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. 4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie odczynników gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z odczynnikami równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią dokumentacji przetargowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information