Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475553)

Client
Gmina Łochów
State
mazowieckie
Address
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 75
Phone
25 6437800
Fax
25 6437880
www
www.gminalochow.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@gminalochow.pl
Created
2019-05-15

Gmina Łochów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łochów Al. Pokoju 75 75 07-130 Łochów mazowieckie tel. 25 6437800 fax. 25 6437880 REGON 71158209000000 www.gminalochow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Mickiewicza w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, odcinek o długości 462 mb. 2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 3. Rozwiązania projektowe: 1) długość 462 mb; 2) szerokość jezdni 6 m; 3) szerokość chodnika 1,5 m; 4) przejścia dla pieszych 5 szt. ( 2 szt. przejść wyniesionych); 5) kanalizacja deszczowa 462 mb, kanalizacja deszczowa z rur z tworzyw sztucznych o średnicy od 200 mm do 300 mm (projektowana nawierzchnia ulicy, chodniki i zjazdy będą odwadniane do wpustów ulicznych połączonych systemem projektowanej kanalizacji deszczowej); 6) podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 22 cm; 7) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 9 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm); 8) chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm; 9) oznakowanie pionowe i poziome (znaki, przejścia dla pieszych wyniesione); 10) zieleń drogowa. 4. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę jezdni ulicy o powierzchni: 2772 m2; 2) budowę chodników dla pieszych o powierzchni: 1178 m2; 3) budowę zjazdów do posesji: 626 m2; 4) wykonanie zieleńców: 1450 m2; 5) budowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów: a) 300 mm długości 252,40 m, b) 250 mm długości 155,10 m; 6) budowę studni połączeniowych i przelotowych betonowych z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelkę z osadnikiem średnicy 1200 mm 12 sztuk; 7) budowę studzienek ściekowych betonowych prefabrykowanych z osadnikiem z wpustem ulicznym i przykanalikami średnicy 500 mm 22 sztuki; 8) zapewnienie obsługi geodezyjnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Roboty budowlane podzielono na: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) odwodnienie korpusu drogowego; 4) podbudowy; 5) elementy ulic; 6) nawierzchnie; 7) oznakowanie dróg; 8) roboty wykończeniowe i zieleń drogowa. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także pomocniczo Przedmiar robót, który nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Uwaga: Zamieszczona Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zakresem wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Jeżeli w SIWZ, w tym w Dokumentacji technicznej wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji technicznej. 9. W przypadku, gdy w SIWZ w tym w Dokumentacji technicznej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 12. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót i usług związanych z realizacją zamówienia opisanych w dokumentacji przetargowej, w szczególności pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego; 2) ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3) szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information