„Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475551)

Client
Gmina Grodziec
State
wielkopolskie
Address
62-580 Grodziec, ul. Główna 17 17
Phone
63 2485500 w. 25
Fax
63 2485500 wew. 22
www
www.bip.grodziec.pl
E-Mail
piotr.malinowski@grodziec.pl
Created
2019-05-15

Gmina Grodziec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grodziec ul. Główna 17 17 62-580 Grodziec wielkopolskie tel. 63 2485500 w. 25 fax. 63 2485500 wew. 22 REGON 31101908800000 www.bip.grodziec.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wybudowanie SBR-u o przepustowości Qśrd – 300 m3/d, jak i włączenie reaktora w ciąg technologiczny oczyszczania ścieków do oczyszczalni ścieków typu SBR zlokalizowanej w miejscowości Grodziec, gm. Grodziec, obręb Grodziec, działka nr 529/2. (łączna przepustowość oczyszczalni 600 m3/d). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, wraz z wytycznymi oraz z opisem stanu istniejącego zawarte są w Programie funkcjonalno-użytkowym – załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Rozwiązania projektowe muszą być ściśle związane z rozwiązaniami założonymi i opisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym. Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego,- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacja geotechniczna) i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz STWiOR,- wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych, - pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wierceń geologicznych, - opracowanie niezbędnych instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji, - opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45252127-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information