Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475550)

Client
Gmina Miasto Krosno
State
podkarpackie
Address
38-400 Krosno, Lwowska 28
Phone
13 47 43 218
Fax
13 47 43 218
www
www.krosno.pl
E-Mail
zp@um.krosno.pl
Created
2019-05-15

Gmina Miasto Krosno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Krosno Lwowska 28 38-400 Krosno podkarpackie tel. 13 47 43 218 fax. 13 47 43 218 REGON 52698900000000 www.krosno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac: termomodernizacyjnych w budynku DDL w Polance; wykonanie drenażu opaskowego; utwardzenie terenu; remont instalacji odgromowej; zagospodarowanie terenu parku i placu manewrowego przylegające do budynku; wykonanie terenów zielonych; montaż elementów małej architektury; budowa wiaty rekreacyjnej; oświetlenie parku; wykonanie nowego ogrodzenia terenu; wyposażenie obiektu w meble, sprzęt, urządzenia i instrumenty muzyczne oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej i informacyjnej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie poniższych prac: 1) Obsługę geodezyjną, 2) Termomodernizację: roboty rozbiórkowe, obróbki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie elewacji budynku, izolacja fundamentów, drenaż opaskowy, utwardzenie terenu, remont instalacji odgromowej, 3) Wyposażenie obiektu w bramę rolowaną, meble, sprzęt, urządzenia, instrumenty muzyczne, okienne rolety wewnętrzne, panele akustyczne, 4) Sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej, 5) Oświetlenie terenu parku, przebudowa studzienki teletechnicznej, 6) Zagospodarowanie terenu: przebudowa miejsc postojowych i chodników, 7) Zagospodarowanie terenu parku: budowa wiaty, ogrodzenie terenu, ogrodzenie placów zabaw, ścieżki i placyki rekreacyjne z nawierzchniami bezpiecznymi, zieleń i trawniki, montaż urządzeń fitness, montaż urządzeń placu zabaw, montaż elementów małej architektury, 8) Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej i informacyjnej, 9) Prace towarzyszące. Szczegóły zakresu robót opisane są w załączonych projektach budowlanych i wykonawczych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga: Załączone projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują całość inwestycji. Z zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej wyłączona zostaje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia część prac termomodernizacyjnych związanych z termomodernizacją dachu i stropodachu budynku. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Uwaga! Prace objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w bliskim sąsiedztwie oraz w samym obiekcie Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance, który jest wykorzystywany przez różne podmioty (przychodnia zdrowia, poczta, klub seniora, spółdzielnia socjalna) prowadzące bieżącą działalność. Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę fakt prawidłowego pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenia terenu wykonywanych robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz takiej organizacji kolejności wykonania prac objętych zamówieniem, aby ww. podmioty mogły funkcjonować bez przerwy. Uwaga ! Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, sprzętu i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały, sprzęt, urządzenia i wyposażenie dowolnego producenta, pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, izolacyjne, konstrukcyjne, tynkarskie, posadzkowe, malarskie, ciesielskie, dekarskie, brukarskie oraz instalacyjne elektryczne i sanitarne. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach b

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information