Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych: Część 1. „Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy” Część 2. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475549)

Client
GMINA TYCHOWO
State
zachodniopomorskie
Address
78-220 Tychowo, BOBOLICKA 17
Phone
94 311 51 30, 94 31 60 259
Fax
94 311 55 66
www
www.tychowo.pl
E-Mail
l.osiecka@tychowo.pl, j.gorecka@tychowo.pl
Created
2019-05-15

GMINA TYCHOWO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA TYCHOWO BOBOLICKA 17 78-220 Tychowo zachodniopomorskie tel. 94 311 51 30, 94 31 60 259 fax. 94 311 55 66 REGON 33092050600000 www.tychowo.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych: Część 1. „Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy” Część 2. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: a) część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy” zgodnie z załączoną mapą (załącznik nr 15). Przebudowa dotyczy drogi gminnej gruntowej, częściowo utwardzonej płytami drogowymi w działce nr 424/7, obrębu Radzewo, gm Tychowo - o długości 300mb i w działce nr 16/8 o długości 94mb” obrębu Radzewo, ze zjazdem do drogi powiatowej nr 1180Z - wg załączonej mapy. Budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z nawierzchnią z betonu asfaltowego lub z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja projektowo-techniczna będzie podstawą do uzyskania dofinansowania zadania i powinna być zgodna z: • Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.)) • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) 1. Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy prac projektowych w szczególności obejmujących wykonanie: a) projektu budowlanego dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); b) projektu wykonawczego dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); c) kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); d) przedmiaru robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); f) informacji BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. b) część 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie” zgodnie z załączoną mapą (załącznik nr 16). Przebudowa dotyczy drogi gminnej z kamienia „kocie łby” w działce nr 52/5, obrębu Stare Dębno, gm. Tychowo - od drogi wojewódzkiej nr 167 do istniejących zabudowań o łącznej długości: 720 mb, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z nawierzchnią z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż spowalniacza ruchu, wykonania oświetlenia drogowego w ilości około 19 szt. latarń drogowych z lampami typu LED, z wykonaniem sieci podziemnej oświetleniowej zasilającej latarnie – zgodnie z przepisami prawa. Dokumentacja projektowo-techniczna będzie podstawą do uzyskania dofinansowania zadania i powinna być zgodna z: • Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) • Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.)) • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) 1. Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy prac projektowych w szczególności obejmujących wykonanie: a) projektu budowlanego dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); b) projektu wykonawczego dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); c) kosztorysu inwestorskiego – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); d) przedmiaru robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); f) informacji BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych dla części 1 i części 2 zamówienia publicznego, w szczególności: a) uzyskanie mapy do celów projektowych, które będzie podstawą opracowania Dokumentacji, b) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w razie konieczności), c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, d) uzyskanie pozwolenia/eń wodnoprawnego/ych (w razie konieczności), e) uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, f) w razie kolizji z sieciami podziemnymi urządzeń obcych opracowanie projektu przebudowy lub rozwiązania zamienne przebudowy sieci w obrębie projektu, g) wykonanie dokumentacji geotechnicznej, h) uzyskanie zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień w przypadku zaistnienia takiej konieczności, i) uzyskanie zgody na usadowienie znaków drogowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, j) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, k) wykonanie kosztorysów inwestorskich, l) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, m) sprawowanie funkcji biegłego i nadzoru autorskiego nad dokumentacją i realizacją zadania w oparciu o zatwierdzony projekt podczas realizacji kolejnego etapu tj. robót budowlanych, n) uzgodnienie i uzyskanie warunków zjazdów z dróg wyższej kategorii i wykonanie dokumentacji projektowej zjazdów. o) uzyskanie pozwolenia/eń na budowę (w razie konieczności),

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information