Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475547)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
04-022 Warszawa, Walewska 4
Phone
(22) 277-30-27 ,
Fax
-
www
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
E-Mail
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl,
Created
2019-05-15

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Walewska 4 04-022 Warszawa mazowieckie tel. (22) 277-30-27 , fax. - REGON 10445119000000 http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie”. 2. Zadanie będzie wykonane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) rozebranie konstrukcji dachu, stropów, kominów oraz ścian, 2) wykonanie nadbudowy, 3) wykonanie nowych ścian murowanych, stropów żelbetowych oraz dachu, 4) przebudowę układu funkcjonalnego, 5) wymianę istniejących stropów na tropy typu RECTOR, 6) wykonanie podbicia istniejących fundamentów, 7) wykonanie elewacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad, 8) wykonanie nowych przyłączy do budynku, 9) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku, 10) wykonanie instalacji sanitarnych z węzłem cieplnym w budynku, 11) wykonanie posadzek i tynków oraz pozostałych prac wykończeniowych w budynku, 12) wykonanie i montaż dźwigu towarowego, 13) wykonanie konstrukcji szybu windowego i zamontowanie dźwigu osobowego dostępnego dla osób niepełnosprawnych, 14) wykonanie zagospodarowania terenu, 15) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania obiektu, 16) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień, 17) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Zamawiający oświadcza, że: 1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 34/8 i 1/3 z obrębu nr 30531), 2) posiada wymagane do prowadzenia robót pozwolenie na budowę. 5. Zamawiający informuje, że prace dotyczą obiektu wyłączonego z użytkowania. 6. Zakres robót określa projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 8. Rozwiązania równoważne: 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (w tym materiałów, wyrobów lub urządzeń) w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przyjęto rozwiązania zaproponowane w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ; 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, wyroby, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, wyrobów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych załączniku nr 6 i 7 do SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ, których dotyczy. 3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno-użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 9. Parametry i cechy według których Zamawiający będzie oceniał, czy zaoferowane materiały, urządzenia lub rozwiązania są równoważne wymaganym przez Zamawiającego zostały określone w dokumentacji projektowej Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia prac, dostarczy dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 10. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego, w przypadku braku informacji o której mowa w pkt. 21.3. SIWZ. 11.Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a ustawy: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 6 osób wykonujące roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy czym: 2 osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, 2 osoby wykonujące roboty elektryczne (w tym: 1 osobę posiadającą uprawnienia elektryczne „D” z pomiarami i 1 osobę posiadającą uprawnienia typu „E” z pomiarami), 2 osoby wykonujące roboty sanitarne, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 6 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3) Zakres robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4) Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6) Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 68.000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information