Przebudowa i budowa budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475544)

Client
Sąd Okręgowy w Opolu
State
opolskie
Address
45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego 1
Phone
480 775 418 100
Fax
480 775 418 121
www
www.opole.so.gov.pl
E-Mail
so@opole.so.gov.pl
Created
2019-05-15

Sąd Okręgowy w Opolu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole opolskie tel. 480 775 418 100 fax. 480 775 418 121 REGON 32366000000000 www.opole.so.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i budowa budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Przebudowę i budowę budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (W ramach budowy szybu windowego z montażem windy osobowej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1)”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: a) roboty rozbiórkowe, wykucia i przebicia, b) wykonanie podbicia fundamentów oraz płyty fundamentowej szybu windowego; c) wykonanie szybu windowego, d) przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w pionie budynku na trasie lokalizacji szybu dźwigowego, e) przesunięcie istniejących wejść do trzech pomieszczeń; f) dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej. Dźwig windy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami określającymi ich pracę wraz z dołączonymi dokumentami i dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego g) wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej między innymi: zasilającej, uziemienia szybu windowego, oddymiania szybu windowego i ochrony przeciwpożarowej), pomiarów instalacji elektrycznej wraz z protokołami badań i sprawdzeń. h) wykonanie szklanego przedsionka przy elewacji zachodniej wraz z wykonaniem do niego dojścia; i) dodatkowe wyposażenie nie wymienione w dokumentacji projektowej: - lustro w kabinie - łącze GSM kabiny z telefonem zewnętrznym - karty dostępu/breloki umożliwiające dojazd na piętra chronione (20 szt.) Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej i stanu technicznego elementów budynku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1.1. SIWZ. 2. Wysokość wadium wynosi: 5 000,00 zł; 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information