Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia dla zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475534)

Client
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-542 Kraków, Ul. Za Torem 22 22
Phone
12 257 00 72
www
www.zzm.krakow.pl
E-Mail
sekretariat@zzm.krakow.pl
Created
2019-05-15

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Ul. Za Torem 22 22 30-542 Kraków małopolskie tel. 12 257 00 72 REGON 36177709700000 www.zzm.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia dla zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia dla zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2019. 1.1 Zakres usług nadzoru inwestorskiego objętych przedmiotem zamówienia dotyczy odpowiednio: 1.1.1 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno–budowlanej, 1.1.2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej, 1.1.3 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej, 1.1.4 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 1.1.5 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży terenów zieleni. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki oraz wymagania związane z ich realizacją opisane są w pkt 3)11. SIWZ poniżej, wzorze umowy i załączniku do SIWZ przywołanym poniżej. 1.3 Pełna dokumentacja przedstawiająca całość zadania będącego przedmiotem nadzoru znajduje się pod adresem przetargu Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 19/2019. https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=370 1.3.1 W ramach zamówienia należy wykonać usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem między innymi rozbiórkę i usunięcie obiektów kolidujących z projektem, bądź znajdujących się w złym stanie technicznym: urządzeń placów zabaw, obiektów małej architektury, drewnianej palisady przy scenie. Ponadto pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą oświetlenia parkowego, remontem fontanny parkowej wraz z instalacją wod.-kan, budową urządzeń skateparku, montażem gotowych urządzeń placów zabaw i siłowni crosstrain, montażem gotowych elementów małej architektury, remontem istniejących schodów parkowych wraz z poręczami wraz z montażem oznakowania dotykowego oraz pasami kontrastowymi, wykonaniem nawierzchni alejek parkowych, budową urządzeń zabawowych wybiegu dla psów; wycinką drzew i krzewów. 1.4 Wykonawca robót budowlanych wykonuje prace zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB-em, instrukcją do programu R3 Trees i opracowaniem „Wytyczne do obsługi programu R3Trees – aktualizacja danych”, a także wzorami protokołów i oświadczeń stanowiącymi Załącznik do SIWZ i będącymi jego integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.5 Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane usługi, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy. 1.6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług nadzoru inwestorskiego w danej specjalności na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 200% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usługi podstawowej. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług nadzoru nad robotami budowlanymi, odpowiednio w danych branżach lub w niektórych z nich. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie w terminie 28 lipca 2020r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację i przedstawić jej wartość odpowiednio we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców – do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information