Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475531)

Client
Gmina Nakło nad Notecią
State
kujawsko-pomorskie
Address
89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi 7
Phone
52 386 79 01, 52 386 79 60
Fax
52 386 79 02
www
www.bip.gmina-naklo.pl
E-Mail
malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl
Created
2019-05-15

Gmina Nakło nad Notecią

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nakło nad Notecią Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 fax. 52 386 79 02 REGON 09235089500000 www.bip.gmina-naklo.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C, na działkach o numerach ewidencyjnych 108/1, 203, 164, 303, 213/1 obręb Gorzeń. 2.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Odcinek drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C. Wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie, w granicach działki drogowej i projektowanej szerokości od 4 do 5 m: 1) Wykonanie jezdni o pow. 8.047,32 m2 obejmujące m.in.: - warstwa ścieralna AC11S lub AC8S – grubość warstwy 4 cm, - warstwa wiążąca AC16W AC11W – grubość warstwy 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 20 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże – mieszanka związana cementem C1,5/2 warstwa grubości 15 cm, - warstwa odcinająca – geotkanina separacyjno–filtracyjna. 2) Wykonanie robót ziemnych. Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych oraz wykonania niwelacji terenu przyległego w ramach działki drogowej – szczegółowe rozwiązania podano w przedmiarze robót. Ze względu na występowanie uzbrojeń sieci podziemnych, należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu jednoznacznej ich lokalizacji przed rozpoczęciem ich wykonywania. 3) Wykonanie zjazdów: a) o nawierzchni bitumicznej o pow. 254,97 m2, obejmującej m.in.: - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości 0,5 kg/m2, - warstwa wiążąca AC11W – grubość warstwy 4 cm, - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną w ilości 0,2 kg/m2, - warstwa ścieralna AC8S – grubość warstwy 4 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwa odcinająca - geotkanina separacyjno-filtrująca. b) o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej o pow. 172,77 m2, oraz dojścia do posesji o pow. 8,30 m2 o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm. 4) Wycinka drzew i krzewów: w obrębie prowadzonych prac występuje drzewostan podlegający wycince – 10 sztuk drzew w kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową. 5) Roboty wykończeniowe obejmujące: - humusowanie z obsianiem trawą, - wykonanie nasadzeń – 12 sztuk drzew, - roboty związane z demontażem, instalacją i regulacją zaworów wodnych, gazowych, hydrantów - ułożenie rur ochronnych typu AROT, - zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kabli teletechnicznych, - profilowanie i plantowanie pobocza do projektowanego spadku, - pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm. 6) Odwodnienie – zachowany zostaje istniejący powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni na przyległy teren. Cała woda opadowa zostanie zagospodarowana w ramach działek drogowych inwestora. 7) Projekt stałej organizacji ruchu i organizacja ruchu na czas budowy. Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. 8) Sieć uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia. Istniejące uzbrojenie terenu działki objętej opracowaniem i warunki wykonywania robót w ich pobliżu przedstawiono na naniesieniach sieci przewodów uzbrojenia terenu. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych (zgodnie z uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywać sposobem ręcznym, wszystkie prace budowlano-inżynieryjne wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i przeszkolonych. 9) Przebudowa istniejącego uzbrojenia telefonicznego. W związku z modernizacja drogi gminnej nr G090355C Kaźmierowo - droga nr 1926C, gm. Nakło nad Notecią, przedmiot zamówienia obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. Zakres robót obejmuje: a) przebudowę istniejących kabli rozdzielczych o długości 276 mb, b) przebudowę istniejących kabli abonenckich o długości 655 mb. 10) Zmiana lokalizacji hydrantów – trzy sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ: 1) Projekt wykonawczy - branża drogowa i branża teletechniczna 2) Przedmiar - branża drogowa i branża teletechniczna 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projektowana droga charakteryzuje się następującymi parametrami: - droga klasy D, - teren – równinny, - szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – od 4 do 5 m teren zabudowy, - prędkość projektowa – 30 km/h, - obciążenie obliczeniowe – 80kN, - kategoria obciążenia ruchem KR1. Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy). Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 60.000,00 złotych, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nr rachunku:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information