Remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu „Senior +” w budynku OSP Kruszyna

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475520)

Client
Gmina Kruszyna
State
śląskie
Address
42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5 5
Phone
34 3202003
Fax
34 3202054
www
www.bip.kruszyna.pl
E-Mail
przetargi@kruszyna.pl
Created
2019-05-15

Gmina Kruszyna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kruszyna ul. Kmicica 5 5 42-282 Kruszyna śląskie tel. 34 3202003 fax. 34 3202054 REGON 15139805000000 www.bip.kruszyna.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu „Senior +” w budynku OSP Kruszyna

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie prac związanych z remontem i aranżacją pomieszczenia dla potrzeb Klubu „Senior +” oraz dostosowaniem wc męskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku OSP Kruszyna. Dodatkowo wykonana będzie pochylnia w celu udostępnienia pomieszczeń parteru dla osób niepełnosprawnych. 1. Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: a) przystosowanie istniejącego sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym: niezbędne wyburzenia i demontaże, poszerzenia otworu drzwiowego, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych oraz nowej instalacji oświetleniowej i elektrycznej w tym ogrzewania elektrycznego. Położenie na posadzce oraz ścianach płytek ceramicznych, montaż nowej armatury sanitarnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami. b) Wydzielenie w ramach remontu ściankami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych pomieszczenia ogólnego, aneksu kuchennego oraz pomieszczenia przeznaczonego do ćwiczeń. Wejście do pomieszczenia zostanie poszerzone do normatywnej szerokości. Nastąpi montaż nowych drzwi wewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej. W każdym z wymienionych pomieszczeń przeprowadzone będą prace ogólnobudowlane takie jak wykonanie nowych posadzek z płytek, przetarcie tynków wraz z malowaniem. W ramach projektu zostanie przystosowana do nowego rozkładu pomieszczeń instalacja oświetleniowa, elektryczna wraz z ogrzewaniem elektrycznym, wentylacyjna. W aneksie kuchennym ściany otrzymają pokrycie płytkami ceramicznymi, nastąpi wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych oraz montaż przepływowych podgrzewaczy wody. c) Przebudowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7, 8 do SIWZ; b) projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonych: projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich ich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który wraz z ofertą musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Zastosowanie innych materiałów należy przedstawić zgodnie z pkt VIII ppkt 2.6. SIWZ w wykazie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information