Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475514)

Client
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 17
Phone
0-91 449 4250, 449 4042
Fax
0-91 449 4690
E-Mail
zm@ps.pl
Created
2019-05-15

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 17 70-310 Szczecin zachodniopomorskie tel. 0-91 449 4250, 449 4042 fax. 0-91 449 4690 REGON 32058816100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie mająca na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizację i zakres przewidzianych do wykonania prac i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 2) Załącznik nr 3 SIWZ – Opinia Techniczna – Symulacja CFD; 3) Załącznik nr 4 SIWZ – Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej; 4) Załącznik nr 5 SIWZ – Inwentaryzacja budynku; 5) Załącznik nr 6 SIWZ – Postanowienie Państwowej Straży Pożarnej. 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego grawitacyjnego systemu oddymiania (GSO) wraz z zapewnieniem drogi pożarowej oraz zamknięcia i oddymiania klatek schodowych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 2) Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie; 3) Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących wykonania modernizacji budynku w celu dostosowania go do wymogów p.poż. wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego. 4. Poza zakresem (przedmiotem) wymienionym w ust. 3 powyżej, do wykonania po stronie Wykonawcy, wchodzą również świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy oraz kierowników baraż (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, posiadających uprawnienia we wskazanym zakresie bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej czy sanitarnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 4) Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli takie będzie wymagane; 5) Udzielenie Zamawiającemu: a) minimum 48 miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową i kosztorysową, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. b) minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 5. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 4a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 6. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 8. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 5 Wzoru Umowy. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Postanowienie ust. 9 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poręczeniach bankowych lub poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information