Zamówienie na usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475513)

Client
Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
State
małopolskie
Address
33-300 Nowy Sącz, Jagiellońska 33
Phone
+48 18 41 41 600
Fax
+48 18 41 41 700
www
www.bip.nowosadecki.pl
E-Mail
bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl
Created
2019-05-15

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz małopolskie tel. +48 18 41 41 600 fax. +48 18 41 41 700 REGON 49189318000000 www.bip.nowosadecki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zamówienie na usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zasady i standardy jakościowe świadczenia usługi nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. 6. UWAGA: Podane w opisie przedmiotu zamówienia, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 7. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający nie uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 10.Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej. 12.Przedmiot zamówienia obejmuje: a) ETAP 1: Prace związane z przygotowaniem postępowania/postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGIB oraz wsparciem merytorycznym w trakcie prowadzonego/-ych postępowania/postępowań, b) ETAP 2: Prace związane z nadzorem nad prawidłowym wykonaniem modernizacji bazy danych EGIB przez wykonawcę/-ów wyłonionego/-ych w postępowaniu/-ach przetargowym/-ych, o którym/-ych mowa powyżej w lit. a). 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71700000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information