Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475510)

Client
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
State
opolskie
Address
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
Phone
77 40 34 451
Fax
77 40 34 451
www
http//przetargi.kedzierzynkozle.pl
E-Mail
zp@kedzierzynkozle.pl
Created
2019-05-15

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ul. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle opolskie tel. 77 40 34 451 fax. 77 40 34 451 REGON 52450700000000 http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego, 2) udział w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne wnioski, uwagi i zapytania do projektu ww. planu w zakresie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3) przekazanie prognozy w formie analogowej (wydruk, w tym część graficzna w skali 1:2000) w jednym egzemplarzu oraz w technice cyfrowej (część graficzna – pliki: *.pdf oraz *.dwg lub *.shp, a tekst – pliki: *.doc oraz *.pdf) 4) prognoza winna spełniać szczegółowe wymagania wynikające z przepisów w tym m.in.: a) art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.); b) § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 1.2 Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.). 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71410000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information