Przebudowa drogi gminnej na działce nr 199 obręb Jastrzębniki gmina Sławoborze.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475509)

Client
Urząd Gminy
State
zachodniopomorskie
Address
78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 8 8
Phone
094 3647559
Fax
094 3647559
www
www.slawoborze.pl
E-Mail
ug@slawoborze.pl
Created
2019-05-15

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy ul. Kolejowa 8 8 78-314 Sławoborze zachodniopomorskie tel. 094 3647559 fax. 094 3647559 REGON 33090759000000 www.slawoborze.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 199 obręb Jastrzębniki gmina Sławoborze.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej, 12,5 cm warstwa wierzchnia dwa pasy płyty YMBO o wymiarach 0,75x1,0x0,125 i pas wewnętrzny między płytami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 12,5 cm – płyty i kruszywo układane na podsypce piaskowej gr 10 cm z zasypaniem otworów piaskiem, (istniejące podłoże z kruszywa, wyprofilowane i zagęszczone). W miejscu zjazdów (9 szt) środek drogi wypełniony płytami – 10,5 m, na końcu drogi wypełnienie środka drogi na długości 50m. Co 12 m jedna płyta YOMB przekładka na środku drogi ( 16 szt). Pobocza - na całym odcinku drogi pobocza obustronne z kruszywa uzyskanego z profilowania drogi oraz zakupionego na szerokości min. 1m – gr min. 8 cm. Spadek poprzeczny od drogi 6%. Wyrównanie podłoża, wykonanie poboczy, zagęszczenie. Na długości zjazdów od strony posesji zjazd z płyt żelbetowych. Odwodnienie drogi – odprowadzenie wód opadowych nastąpi powierzchniowo w przyległy teren. Zieleń drogowa- w związku z przebudową drogi nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. • kategoria ruchu dla drogi– KR1 klasa drogi dojazdowa, • prędkość projektowa maksymalna – Vp = 30 km/godz. - dopuszczalny nacisk osi na jezdnię 100kN / oś Ogólnie zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: • przebudowę drogi na łącznej długości 345 mb po istniejącym śladzie drogi • przebudowę zjazdów zlokalizowanych przy trasie drogi 9szt., • wykonanie poboczy obustronnych, wyprofilowanie skarp oraz ew. rowów przydrożnych – elementów znajdujących się w koronie drogi,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.900,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następują

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information