„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475498)

Client
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
State
wielkopolskie
Address
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27 27
Phone
062 7387705, 7387706
Fax
062 7353690
www
www.wodkan.com.pl
E-Mail
pwik@wodkan.com.pl
Created
2019-05-15

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27 27 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie tel. 062 7387705, 7387706 fax. 062 7353690 REGON 25052134316113 www.wodkan.com.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż urządzeń do mikrostrefowania sieci wodociągowej, oraz wdrożenie i rozbudowa lub wykonanie nowego systemu do mikrostrefowania sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga, aby w kierowanej do niego korespondencji Wykonawca powoływał się na następujący numer referencyjny: BZP/STREF/TS/08/2019. 2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: a) sieć wodociągowa: Montaż 51 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 51 punktach wskazanych przez Zamawiającego oraz dostawę 2 szt. zestawów do pomiarów okresowych (zestawów rezerwowych) określonych w załączniku nr 9 do SIWZ W skład zestawu wchodzi: - studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 11 szt. - studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 37 szt. - bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna do zabudowy w gruncie - 38 szt. - bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) – 12 szt. - wodomierz śrubowy dwuzakresowy z nadajnikiem impulsów 1 szt. - zasuwy odcinające 36 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym (umiejscowione w gruncie) - opaska do nawiercania 2 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia rejestratora - opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego z zasuwą DN32 – 11 szt. - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu i ciśnienia (16 szt.) - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych 2 x ciśnienie i 4 x przepływ (1 szt.) - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu (35 szt.) - łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości - i rozmiarach niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych i zasuw b) wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, ściana graficzna i oprogramowanie: - komputer przenośny ze wzmocnioną obudową (laptop) z pięcioma tabletami do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych oraz urządzenie do wyświetlania obrazów, - ściana graficzna zbudowana z czterech monitorów wielkoformatowych, z ultracienką ramką przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7. Do sterowania pracą ściany graficznej należy dostarczyć stację komputerową z monitorem (2 szt.). - oprogramowanie do: • analizy i archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. Oprogramowanie ma być kompatybilne z oprogramowaniem, które działa u Zamawiającego, umożliwić odczyt danych o przepływomierzach i wodomierzach na podstawie, których można będzie bilansować straty wody poniesione w danych strefach. Wykonawca powinien nadto doposażyć aktualne oprogramowanie, z którego korzysta Zamawiający, w funkcje które pozwolą dokonywać: prezentacji graficznej, analizy, archiwizacji oraz raportowania danych SCADA, • analizy, archiwizacji oraz raportowania danych Syndis RV oraz Syndis RAP. Przy czym doposażenie to może się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego oprogramowania, wykonanie nowego oprogramowania, bądź w inny wskazany przez Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. Wymóg integracji GIS i ZSI z systemem monitoringu: System musi umożliwiać wystawienie widoków z wybranym zakresem danych do wykorzystywanego w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu informatycz-nego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38420000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information