Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475497)

Client
Gmina Krapkowice
State
opolskie
Address
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 17
Phone
077 4466800
Fax
077 4466888
www
www.krapkowice.pl
E-Mail
umig_przetargi@krapkowice.pl
Created
2019-05-15

Gmina Krapkowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 17 47-303 Krapkowice opolskie tel. 077 4466800 fax. 077 4466888 REGON 53141309900000 www.krapkowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie: 1. Drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Steblów – Nowy Młyn o długości 797 m i szerokości 3,5 m ze względu na dostosowanie do istniejącej granicy działki drogowej o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm , - skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, - górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego gr. 20 cm, - istniejące podłoże gruntowe zastabilizowane mineralnymi spoiwami. 2. Zjazdów na każdą działkę wykonanych z minerału kamiennego odzyskanego z rozbiórki podczas korytowania istniejącej drogi. 3. Wymianę istniejącego przepustu betonowego ø 500 mm na rurę z polipropylenu wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu kamieniem polnym. 4. Odwodnienie grawitacyjne na przyległe tereny rolne, spadki dostosowane do naturalnego nachylenia terenu w kierunku rzeki Osobłogi. 5. Pobocza o szerokości 0,5 m do granic działek drogowych utwardzone kruszywem kamiennym uzyskanym z rozbiórki drogi o grubości 20 cm. 6. Oznakowanie pionowe: D-46 (droga wewnętrzna), D-47 (koniec drogi wewnętrznej) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information