wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla modernizacji i przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475492)

Client
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
śląskie
Address
41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3 3
Phone
32 2660230, 2660251
Fax
32 2663630, 2660251
www
www.centrum-pediatrii.com.pl
E-Mail
dag@centrum-pediatrii.com.pl
Created
2019-05-15

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. G. Zapolskiej 3 3 41-218 Sosnowiec śląskie tel. 32 2660230, 2660251 fax. 32 2663630, 2660251 REGON 27624072400000 www.centrum-pediatrii.com.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla modernizacji i przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowy i przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci wraz z wyposażeniem w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu” dofinansowanego przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. 2. Zakres robót należy wykonać zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową składającą się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, ofertą Wykonawcy, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z przepisami dotyczącymi realizacji tego typu prac, w tym w szczególności z przepisami BHP, ochrony środowiska oraz obowiązującymi certyfikatami i aprobatami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. 3. Pod pojęciem „uzyskania pozwolenia na użytkowanie” Zamawiający rozumie: 3.1 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończenia budowy lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa, 3.2 reprezentowanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzonych przez m.in.: a. Państwową Inspekcję Sanitarną, b. Państwową Straż Pożarną, c. Nadzór budowlany, d. Państwową Inspekcję Pracę, 3.3 inne niezbędne czynności wynikające z przepisów prawa. celem dopuszczenia oddziału do użytkowania. 4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/przetargi_zakup od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych i będzie udostępniona do upływu terminu składania ofert. Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ rozdział III i w załącznikach do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 31.05.2019r. do godz. 10.00 w wysokości 49 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych, lub poręcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information