Przebudowa dojazdu pożarowego nr 5 w Nadleśnictwie Brodnica

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475491)

Client
Nadleśnictwo Brodnica
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16 16
Phone
056 4943900, 660 735 193
Fax
056 4943923
www
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
E-Mail
brodnica@torun.lasy.gov.pl
Created
2019-05-15

Nadleśnictwo Brodnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 16 87-300 Brodnica kujawsko-pomorskie tel. 056 4943900, 660 735 193 fax. 056 4943923 REGON 87052999428001 www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dojazdu pożarowego nr 5 w Nadleśnictwie Brodnica

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa drogi leśnej – na odcinku 0+000,00 do km 3+500,00 projektuje się jezdnię szerokości 4,00m z poboczami o szerokości 2 * 0,75m Spadek poprzeczny dwustronny 3%, na poboczach 6% i 3%. W celu zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pojazdów transportu leśnego zaprojektowano mijankę z uwzględnieniem warunków terenowych. Długość pasa postojowego mijanki 23,0m; szerokość 3,0m (z wjazdem po łuku 2x17,00m) całkowita długość mijanki 57m. Stok na odcinku formowania nasypu pod mijankę powinien być w formie schodkowej, a grunt nasypowy należy zagęścić warstwami. Zaprojektowano 10 mijanek, których lokalizację przedstawiono w dokumentacji projektowej. Lokalizacja mijanki może ulec zmianie, decyzje pozostawiono w gestii Inwestora. Szczegóły pokazano na przekrojach normalnych i planie sytuacyjnym. Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie zniszczonej drogi leśnej i będą obejmowały m.in.: a) roboty ziemne – poszerzenie korpusu drogi, plantowanie skarp nasypów i wykopów, roboty ziemne związane z odwodnieniem, b) budowę nawierzchni drogi z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie. Konstrukcja nawierzchni drogi: Dla przyjętej kategorii ruchu KR1, nośności podłoża G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi : - warstwa górna – nawierzchnia z mieszanki żwirowej 0/4,0 mm o grubości 2 cm; - w-wa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- gr 9 cm, - w-wa dolna kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm- grubość w-wy =16 cm, wykonana jako dwuwarstwowa 10+6 cm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information