„Budowa kanału sanitarnego oraz wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do granic pasa drogowego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475489)

Client
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
State
świętokrzyskie
Address
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91 91
Phone
041 2661200
Fax
041 2661010
E-Mail
laboratorium@ostrowiec.net.pl
Created
2019-05-15

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 91 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie tel. 041 2661200 fax. 041 2661010 REGON 29051335800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa kanału sanitarnego oraz wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do granic pasa drogowego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację 2 zadań (zamówień częściowych) wg tabeli poniżej: Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału sanitarnego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Św. składającej się z: • kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i łącznej długości 613,30 mb, • kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i łącznej długości 41,80 mb, • studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, łączonych metodą pióro-wpust, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, niewentylowane, z wkładką gumową, klasy D400 - w ilości 19 kpl. • studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, łączonych metodą pióro-wpust, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, niewentylowane, klasy C250 - w ilości 3 kpl. • Kaskady rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 5 kpl. Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. • odtworzenia nawierzchni asfaltowej 2177,18 m2 • odtworzenia nawierzchni z kruszywa 69,10 m2 • odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej 15,50 m2 Kanał sanitarny zlokalizowany jest w drogach gminnych oraz w działce stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Św. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. Budowa kanalizacji planowana jest do dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – termin zakończenia budowy jest uzależniony od terminu zawarcia umowy z NFOŚiGW w Warszawie. Kanał sanitarny realizowany będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę. Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu rozdzielczego w ulicy Kasztanowej w Ostrowcu Św. wraz z przyłączami do granic pasa drogowego. W ramach realizacji zadania należy wykonać: • wodociąg z rur wodociągowych PN 10 z żeliwa sferoidalnego o średnicy Ø 100 mm, kielichowych, łączonych na uszczelki elastomerowe i długości 295,50 mb • montaż zasuw kołnierzowych, z żeliwa sferoidalnego, PN 16 z miękko uszczelnionym klinem o średnicy Ø 100 mm – 1 szt • montaż hydrantu podziemnego Ø 80 mm z podwójnym zamknięciem typ AVK z odcięciem zasuwą kołnierzową Ø 80 mm – 1 kpl • montaż nawiertów NWZ 100/50 z żeliwa sferoidalnego, PN 16 - 8 szt. • przyłącza wody do granic pasa drogowego z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy Ø 50 mm, łączonych metodą zgrzewania czołowego o łącznej długości 36,50 mb Odcinki przyłączy wody przy granicy nieruchomości zakończyć złączką połączeniową 50/50 i zakorkować. • odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6,00 m2 Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w drogach będących własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Wodociąg realizowany będzie na podstawie pozwolenia na budowę, natomiast odcinki przyłączy wody w pasie drogowym na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych. Projekty budowlane sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót i ująć je w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45330000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależno

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information