BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475488)

Client
Gmina Biłgoraj
State
lubelskie
Address
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 88 88
Phone
84 6882830
Fax
84 6863584
www
www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl
E-Mail
sekretariat@gminabilgoraj.pl; j.jargielo@gminabilgoraj.pl
Created
2019-05-15

Gmina Biłgoraj

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Biłgoraj ul. Kościuszki 88 88 23-400 Biłgoraj lubelskie tel. 84 6882830 fax. 84 6863584 REGON 95036903700000 www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Budowie dróg w osiedlu mieszkaniowym w Nadrzeczu 4.1.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego w osiedlu mieszkaniowym w Nadrzeczu. Łączna długość dróg ok. 1.638 m w tym długość dróg klasy L ok. 902 m klasy D ok. 736 m. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy chodników. 4.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45233140-2 – roboty drogowe, Dodatkowe: 45111200-0-roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7-roboty w zakresie nawierzchni drogowych 45112710-5-roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 4.3. Wymagany stanowiący kryterium okres gwarancji: min. 36 m-cy; max. 60 m-cy 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 4.5. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do SIWZ. 4.6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania. 4.7. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 4.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia, rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: zgodnie z zapisami SIWZ pkt.: 19.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 1

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information