Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja Al. Grunwaldzkiej – odcinek nr 305 – PKM/ul. Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg lokalnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456502)

Client
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
State
pomorskie
Address
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
Phone
583 205 100
Fax
583 205 105
www
www.drmg.gdansk.pl
E-Mail
sekretariat@drmg.gdansk.pl
Created
2019-03-15

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk pomorskie tel. 583 205 100 fax. 583 205 105 REGON 16837200000000 www.drmg.gdansk.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja Al. Grunwaldzkiej – odcinek nr 305 – PKM/ul. Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg lokalnych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Al. Grunwaldzkiej – odcinek nr 305 – PKM/ul. Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta” . 2. Zalecanym rozwiązaniem jest modernizacja jezdni w zakresie wykonania na całym odcinku nakładki bitumicznej w obramowaniu z krawężników z możliwością wykorzystania istniejącej konstrukcji jezdni przy założeniu jednorodnej nośności. Modernizowany odcinek jest uzupełnieniem pomiędzy wcześniej zmodernizowanymi odcinkami. Z uwagi na powyższe rozwiązania projektowe należy dowiązać do wyremontowanych już fragmentów ulicy oraz zachować jednorodność rozwiązań projektowych w stosunku do już zmodernizowanych sąsiednich odcinków ulicy. W zakresie opracowania projektowego należy uwzględnić przebudowę zjazdów i pozostałej infrastruktury wynikającej z przyjętych rozwiązań projektowych dla modernizowanego odcinka ulicy. 3. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie w szczególności: a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją, b) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni, c) inwentaryzację terenu i zieleni (określającej zakres ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń) oraz obiektów, d) projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych, e) projektów wykonawczych branżowych, f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, g) przedmiaru robót, h) kosztorysu inwestorskiego, i) projektu organizacji ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information