Usługa: wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne - moduły kuchenne jednostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG. Znak postępowania 206/2019.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456501)

Client
Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
State
zachodniopomorskie
Address
78-513 Oleszno, ul. Główna 1 1
Phone
94 7474572
Fax
94 7474571, 7474605
E-Mail
16wog.zam.pub@wp.mil.pl
Created
2019-03-15

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ul. Główna 1 1 78-513 Oleszno zachodniopomorskie tel. 94 7474572 fax. 94 7474571, 7474605 REGON 32099164900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa: wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne - moduły kuchenne jednostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG. Znak postępowania 206/2019.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa: wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne – moduły kuchenne jednostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG. 2. Specyfikacja techniczna modułów kuchennych: 1) Hala namiotowa - kuchnia o wymiarach 10 x 10 m. Transport elementów konstrukcyjnych i wyposażenia, montaż i demontaż modułu kuchennego z halą namiotową na koszt wykonawcy . Wykonawca zobowiązany jest do montażu i wyposażenia modułu kuchennego z hala namiotową w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wyposażenie hali namiotowej modułu kuchennego określone zostało w załączniku do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 2) Hala namiotowa – stołówka o wymiarach 10 x 15 m. Transport elementów konstrukcyjnych i wyposażenia, montaż i demontaż hal namiotowych na koszt wykonawcy; Wyposażenie hali namiotowej modułów – stołówka określone zostało w załączniku do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za posiadanie niezbędnych decyzji właściwych organów zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych objętych zamówieniem zgodnych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) wydanych przez właściwe organy gminy, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy (Gmina Drawsko Pomorskie i gmina Kalisz Pomorski). 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie czynności: montażu i ustawienia modułów kuchennych we wskazanym miejscu. W związku z powyższym zamawiający w trakcie realizacji usługi wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców, wszystkich pracowników realizujących niniejsze zamówienie, przez cały okres trwania umowy na podstawie umowy o pracę. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. Zasady zatrudnienia, kontroli i naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opi-sane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79952000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information