Sukcesywna sprzedaż wraz z transportem grysów bazaltowych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456500)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
State
dolnośląskie
Address
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c 52
Phone
071 3981667, 3993244
E-Mail
zdp@zdp-olesnica.pl
Created
2019-03-15

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c 52 56-400 Oleśnica dolnośląskie tel. 071 3981667, 3993244 REGON 93196321000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna sprzedaż wraz z transportem grysów bazaltowych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Sukcesywna sprzedaż wraz z transportem grysów bazaltowych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.00.00-4 – Materiały konstrukcyjne, 44.11.37.00-2 – Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawy własnym transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem grysów bazaltowych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie, w tym: zadanie nr 1 – dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy własnym transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem grysów bazaltowych z podziałem na frakcje – 2-5 mm i 5-8 mm oraz zadanie nr 2 – dotyczące sukcesywnej sprzedaży i dostawy własnym transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania / zadanie. 4. Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1: Grysy bazaltowe wraz z transportem: Frakcja 2-5 mm: Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna – 2/5,6 Uziarnienie – Gc 90/10 ÷ Gc 90/15 Tolerancja uziarnienia – G25/15 Wskaźnik kształtu – Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości – Fl10 ÷ Fl20 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa – ρa = ~ 3,0 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce – ρrd = ~ 2,90 ÷ 3,0,Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych – ρssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły – 0,5% ÷ 1,0% Jamistość – ~ 50,0% Ziarna pokruszone – C100/0 Odporność na rozdrabnianie – LA15 Odporność na polerowanie – PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe – AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval – MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny – VLA = 1,0 Nasiąkliwość – WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność – F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich – mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym – ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna – f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg – w ilości do 500 ton. Frakcja 5-8 mm: Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna – 5/8 Uziarnienie – Gc 90/15 Wskaźnik kształtu – Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości – Fl10 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa – ρa = ~ 2,90 ÷ 3,15 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce – ρrd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych – ρssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły – 0,5% ÷ 1,0% Jamistość – ~ 50,0% Ziarna pokruszone – C100/0 Odporność na rozdrabnianie – LA15 Odporność na polerowanie – PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe – AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval – MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny – VLA = 1,0 Nasiąkliwość – WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność – F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich – mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym – ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna – f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg – w ilości do 300 ton. ZADANIE NR 2: Mieszanka z kruszywa łamanego wraz z transportem Frakcja 0/31,5: Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna – 0/31,5 Uziarnienie – GA85 ÷ GA90 Tolerancja uziarnienia – GTA10 Wskaźnik kształtu – Sl20 ÷ Sl40 Wskaźnik płaskości – Fl20 ÷ Fl35 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa – ρa = ~ 2,60 ÷ 3,05 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce – ρrd = ~ 2,50 ÷ 2,90 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych – ρssd = ~ 2,60 ÷ 3,0 Mg/m3 Pyły – 3,0% ÷ 12,0% Ziarna pokruszone – C90/3 ÷ C100/0 Odporność na rozdrabnianie – LA25 ÷ LA40 Odporność na ścieranie mikro-Deval – MDE15 ÷ MDE35 Nasiąkliwość – WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność – F1 ÷ F4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich – mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym – ~ 1,43 ÷ 1,75 Mg/m3 Siarczany – AS0,2 Zawartość siarki – < 1% Promieniotwórczość naturalna – f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,50 Bq/kg – w ilości do 400 ton. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające, że dostarczone materiały posiadają stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, np. atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności wystawione przez odpowiednie służby potwierdzające zgodności wyrobów z wymogami norm PN-EN 13043 dotyczy zadania nr 1 i PN-EN 13242 dotyczy zadania nr 2. 7. Punkty dostawy: Obwód Drogowy Oleśnica – ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, Obwód Drogowy Syców – ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców, plac budowy na terenie Obwodu Drogowego w Oleśnicy lub w Sycowie. 8. Sukcesywna sprzedaż wraz z rozładunkiem materiału na wskazany punkt dostawy może odbywać się tylko między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, chyba że strony uzgodnią inny termin lub miejsce dostawy. 9. Odbiory będą realizowane sukcesywnie partiami, transportem Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zamówieniu faksem z maksymalnym dwudniowym wyprzedzeniem przez upoważnionego pracownika ZDP z określeniem zapotrzebowania ilościowego. 10. Najpóźniej na jeden dzień przed dostawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub telefonicznie o dokładnym terminie (dzień, godzina) dostawy. 11. Bez zanieczyszczeń pylastych – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań uziarnienia (na koszt Wykonawcy). 12. Cena musi obejmować całość dostaw wynikających z zakresu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 13. Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji kalkulacji Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 14. Cena ofertowa (jednostkowa) zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną niezmienną oraz nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania. 15. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na jego zlecenie, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania jej górnego zakresu ilościowego lub sumy należności Wykonawcy zgodnie z zawartą umową, jednakże maksymalnie do dnia 31.12.2019 r. 16. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 17. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w ilości j. w.: określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznych zleceń może odbiegać od ww. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych. 18. Zakres przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo określany i zlecany pisemnie za pomocą faksu, telefonicznie lub osobiście według potrzeb Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 19. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 20. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 21. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 22. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 24. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 25. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 26. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 27. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 28. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawy aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 29. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 30. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 32. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 33. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla zadania nr 1 w wysokości 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych); dla zadania nr 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information