Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bagiennej w Biłgoraju wraz z oświetleniem ciągu pieszego do ul. Targowej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456490)

Client
Gmina Miasto Biłgoraj
State
lubelskie
Address
23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 16 16
Phone
84 6869600
Fax
84 6869665
www
www.bilgoraj.pl
E-Mail
bilgoraj_m@woi.lublin.pl
Created
2019-03-15

Gmina Miasto Biłgoraj

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Biłgoraj Plac Wolności 16 16 23-400 Biłgoraj lubelskie tel. 84 6869600 fax. 84 6869665 REGON 95036902000000 www.bilgoraj.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bagiennej w Biłgoraju wraz z oświetleniem ciągu pieszego do ul. Targowej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem inwestycji jest budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bagiennej w Biłgoraju wraz z oświetleniem ciągu pieszego do ul. Targowej w układzie sieci TN-C. Ogólny zakres zadania: a) budowa oświetleniowej linii kablowej nN - kabel typu YAKXS 4x25 mm2 o dł. 1,072 km, b) budowa szafy oświetleniowej sterowniczej – 1 kpl., c) budowa słupów stalowych wys. 8 m wraz z fundamentami prefabrykowanymi i wysięgnikami – 19 szt., d) budowa słupów stalowych wys. 4 m (typ parkowy) wraz z fundamentami prefabrykowanymi – 9 szt., e) montaż opraw oświetleniowych – 30 szt. (w tym 9 szt. typu parkowego), f) przepięcie istniejącego obwodu oświetleniowego przy ul. Lubelskiej do nowej szafki sterowniczej, Szczegółowe informacje i parametry urządzeń zostały zawarte w dołączonym do SIWZ projekcie budowlano-wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Inne prace towarzyszące: g) geodezyjne wytyczenie trasy linii, h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Stan istniejący: Ulica Bagienna jest drogą powiatową, która zlokalizowana jest w osiedlu „Bagienna” w północno-zachodniej części miasta. Obecnie istniejące urządzenia oświetleniowe stanowią słupy żelbetowe wraz z oprawami sodowymi, do których energia doprowadzana jest przewodami napowietrznymi. Urządzenia te są własnością PGE Dystrybucja S.A. Dodatkowe informacje: 1. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 3. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt: opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 4.1. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 4.2. Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:  czynności związane z pracami polegającymi na wykonaniu kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia. 5. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: a) zmiany sposobu wykonania jakiegoś elementu robót pod warunkiem, że nie zostanie zwiększony zakres ilościowy a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac ale w ramach tego obiektu; b) wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. c) powyższa zamienność będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. 6. Ewentualna potrzeba wykonania dodatkowego zakresu robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. kwota wadium: - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information