Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456487)

Client
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
Phone
618 506 020
Fax
618 506 131
www
www.nfz-poznan.pl
E-Mail
zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl
Created
2019-03-15

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 60-309 Poznań wielkopolskie tel. 618 506 020 fax. 618 506 131 REGON 15447382000000 www.nfz-poznan.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Wielkopolskiego OW NFZ) w Poznaniu artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych określonych w załączniku nr 1 do umowy – zestawienie cenowe. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć dostarczane ilości artykułów w każdej pozycji asortymentowej, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, jednak ostateczne wynagrodzenie za zrealizowane dostawy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia określonej w §2 ust. 1. 2. Przedmiotem umowy jest również dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych, zamieszczonych w Katalogu Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Ceny podane w katalogu nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy i muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. Katalog z obowiązującym cennikiem jest składany wraz z ofertą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapotrzebowania na dostawę artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych nie ujęte w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, a zamieszczone w katalogu i po cenie tam podanej. Zgłoszenie takie może nastąpić wyłącznie przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na przedmioty ujęte w zestawieniu i w granicach wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy. 4. Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych, o których mowa w ust. 1 i 2 do jednostek Zamawiającego w Poznaniu odbywać się będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy – tj. maksymalnie 2 dni roboczych (w godzinach od 8:00 do 16:00) od zgłoszenia (mailem lub faksem) zapotrzebowania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Uwaga: termin dostawy artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych w Poznaniu stanowi kryterium oceny ofert. 5. Artykuły biurowe, drobne wyposażenie i urządzenia biurowe, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca dostarczy do WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 lub przy ul. Piekary 14/15 na każde żądanie Zamawiającego. 6. Dostawa dostawę artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych do Delegatur w Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie realizowana będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 7. Wykonawca dostawy materiałów realizować będzie do pomieszczenia wskazanego w zgłoszeniu, własnym transportem i na własny koszt. 8. Szczegółowy wykaz artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych stanowi zestawienie cenowe - Załącznik Nr 1 do projektu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30190000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wartość wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć_tysięcy_złotych_00/100). 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information