Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456484)

Client
Wójt Gminy Dragacz
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-134 Dragacz, Dragacz
Phone
52 332 49 69
Fax
52 332 49 74
www
https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/
E-Mail
krystian@dragacz.pl
Created
2019-03-15

Wójt Gminy Dragacz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wójt Gminy Dragacz Dragacz 86-134 Dragacz kujawsko-pomorskie tel. 52 332 49 69 fax. 52 332 49 74 REGON 53437400000000 https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty ziemne, pomiarowe i zabezpieczające, 2) roboty montażowe - sieć: a) ułożenie sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm o długości 990,0 mb (przewiert sterowany), b) ułożenie sieci wodociągowej o średnicy Ø 200 mm o długości 80,0 mb (przewiert sterowany), c) montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych typu „E” sfero Ø 200 mm – 1 kpl, d) montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych typu „E” sfero Ø 80 mm – 1 kpl, e) montaż trójnika kołnierzowego żeliwnego sfero Ø 200/80 mm – 1 kpl, f) montaż hydrantów pożarowych nadziemnych Ø 80 mm – 2 kpl., 2) wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicy: Ø 40 mm, - 122,0 mb/4szt., w tym przewiertem sterowanym 45 mb, 3) posadowienie studzienki wodomierzowej typ EWE - 1 kpl, 4) montaż zasuw odcinających, trójników, rurociągów, wodomierzy skrzydełkowych i podejść do wodomierzy, 5) przebicia przez ściany budynku, 6) odtworzenie nawierzchni ulic i terenów utwardzonych, 7) odtworzenie zieleni i elementów zagospodarowania terenu. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 1) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). 3) Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że : a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 5) W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: instalatorów, kierowców, pracowników fizycznych. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób nadzorujących, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów. 1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę. 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w: Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 3.000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information