„Dostawa artykułów, kalendarzy i wyposażenia biurowego dla 25 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu z podziałem na 3 zadania”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456475)

Client
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 70
Phone
85 749 88 39
Fax
85 749 88 61
E-Mail
25wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Created
2019-03-15

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70 70 15-601 Białystok podlaskie tel. 85 749 88 39 fax. 85 749 88 61 REGON 20068982800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa artykułów, kalendarzy i wyposażenia biurowego dla 25 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu z podziałem na 3 zadania”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i wyposażenia biurowego dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3a - 3c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania: 1) Zadanie 1 – Artykuły biurowe a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3a. b) Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji. c) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. d) Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. f) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem. g) Wszystkie dostarczone artykuły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz opis zawartości w języku polskim, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. h) Termin przydatności do użycia oferowanych artykułów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczonych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (dotyczy artykułów mających określony termin przydatności do użycia). i) Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1, powinien posiadać wymagane parametry techniczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2) Zadanie 2 – Kalendarze 3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem określonym w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3b. 4) Dostarczone kalendarze, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 5) Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1, powinien posiadać wymagane parametry techniczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6) Zadanie 3 – Wyposażenie biurowe a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3c b) Dostarczone wyposażenie biurowe stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, musi posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz opis zawartości w języku polskim, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. c) Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać wszelkim normom jakościowym obowiązujących w tym zakresie i winny posiadać wymagane parametry techniczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30192000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zadanie nr 1 - 15 000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information