Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456474)

Client
Gmina Miasta Rypin
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40 40
Phone
54 280 96 19
Fax
54 280 96 54
www
www.bip.rypin.eu
E-Mail
joanna.lewandowska@rypin.eu
Created
2019-03-15

Gmina Miasta Rypin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40 40 87-500 Rypin kujawsko-pomorskie tel. 54 280 96 19 fax. 54 280 96 54 REGON 91086671000000 www.bip.rypin.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego parkingu o nawierzchni gruntowej przy targowisku miejskim w Rypinie zlokalizowanego przy ul. E. Orzeszkowej i ul. Nadrzecznej, oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu jako Etap II. Zamówienie nie obejmuje terenów targowiska leżącego po drugiej stronie ul. E. Orzeszkowej oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu jako ETAP I. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.: a) nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej gr. 8 cm typ „dwuteownik”, kolor grafit na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm, ze stabilizacją georusztem trójosiowym polipropylenowym i geotkaniną separacyjną w ilości około 1018 m2, b) nawierzchni dróg manewrowych z kostki brukowej gr. 8 cm typ „dwuteownik”, kolor szary na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm, ze stabilizacją georusztem trójosiowym polipropylenowym i geotkaniną separacyjną w ilości około 1296 m2, c) nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej i podbudowie z kamienia łamanego 0/31,5 mm gr.15 cm stabilizowanego cementem, geotkaninie separacyjnej polipropylenowe i warstwie piasku grubego gr. 10 cm w ilości około 350 m2, d) układu odprowadzenia wód deszczowych składającego się z kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U (lita) w ilości około 197,0 mb, studzienek rewizyjnych i wpustowych z wykonaniem przecisku kd. pod drogą gminną, Uwaga!!! Zakres budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Etapu II należy zakończyć na studni oznaczonej na PZT jako D10 (istniejąca). e) instalacji oświetlenia zewnętrznego (obwód nr 1), w tym: słupy 3 szt., źródła światła 6 szt. z linią kablową i wpięciem do istniejącej tablicy TP zlokalizowanej w kontenerze biurowym targowiska. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy os

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information