Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej – etap IV: remont elewacji oraz wykonanie poziomej izolacji części ścian piwnic i fragmentu nawierzchni placu przy budynku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456471)

Client
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 26
Phone
33 499 06 02
Fax
33 499 06 02; 499 06 11
www
www.bip.zgm.eu
E-Mail
jroclawska@zgm.eu
Created
2019-03-15

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26 26 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 499 06 02 fax. 33 499 06 02; 499 06 11 REGON 07001907700000 www.bip.zgm.eu

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont konserwatorski zabytkowego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej – etap IV: remont elewacji oraz wykonanie poziomej izolacji części ścian piwnic i fragmentu nawierzchni placu przy budynku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest IV etap remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej, obejmujący wykonanie remontu elewacji, izolacji poziomej części ścian piwnic oraz fragmentu nawierzchni placu przy budynku. Budynek o charakterze usługowo-mieszkalnym (powierzchnia usługowa – ok. 654 m2, powierzchnia mieszkalna – ok. 294 m2), wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) w zakresie robót elewacyjnych: a) czyszczenie strumieniowo-ścierne elewacji, b) uzupełnienie i naprawa cegieł w elewacji, c) ręczne nałożenie tynków renowacyjnych z dwukrotnym odsoleniem ścian, d) nałożenie tynków zwykłych, e) wykonanie profili ciągnionych, f) dwukrotne malowanie tynków farbą krzemianową, 2) w zakresie robót izolacyjnych: a) wykonanie izolacji ścian zewnętrznych metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z fragmentami z kamienia polnego lub łupanego, o grubości 65 – 70 cm, 3) w zakresie robót ziemnych na placu: a) wyrównanie placu, b) ułożenie krawężników, c) wykonanie chodników z kostki brukowej. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji, obejmującej: 1) Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji, dobudowy przewodów wentylacji i wymiany pokrycia dachu zabytkowego budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jana Sobieskiego 92 w Bielsku-Białej, 2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 3) Informację BIOZ, 4) Pozwolenie na budowę – decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 1230/2015 z dnia 08.12.2015r, 5) przedmiar robót, w części obejmującej przedmiot zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 5.000,00 zł (sł: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spół

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information