Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P ( ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną ( ul. Goślińska ) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456469)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
61-851 Poznań, ul. Zielona 8 8
Phone
61 8593430
Fax
61 8593429
www
www.zdp.powiat.poznan.pl
E-Mail
marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl
Created
2019-03-15

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 8 61-851 Poznań wielkopolskie tel. 61 8593430 fax. 61 8593429 REGON 63128108000000 www.zdp.powiat.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P ( ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną ( ul. Goślińska ) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P ( ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną ( ul. Goślińska ) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika) 2. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: a) budowę ścieżki rowerowej przylegającej do jezdni ul. Gnieźnieńskiej w m. Murowana Goślina na długości ok. 365,0mb, b) przebudowę skrzyżowania ul. Goślińskiej z ul. Bernarda Kłosa, c) budowę 2 peronów do obsługi przystanków autobusowych, d) wprowadzenie nowej organizacji ruchu. 3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej. 4. Inne postanowienia. 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 784). Projekt organizacji ruchu na czas robót winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdów po ich uzgodnieniu z przewoźnikami; b) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, c) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, znajdujących się w pasie drogowym, zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, d) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, e) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. 2) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 3) W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych. Roboty związane z przebudową drogi powiatowej będą wykonywane co najwyżej przy częściowym zamknięciu tylko jednego pasa ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information