Dostawa ambulansu typu „C” dla SP ZOZ w Sulechowie – II przetarg

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456468)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
lubuskie
Address
66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1
Phone
797606266
Fax
68 352 87 59
www
http://www.spzozsulechow.med.pl/
E-Mail
zamowienia@spzozsulechow.med.pl
Created
2019-03-15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów lubuskie tel. 797606266 fax. 68 352 87 59 REGON 31039600000000 http://www.spzozsulechow.med.pl/

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa ambulansu typu „C” dla SP ZOZ w Sulechowie – II przetarg

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego fabrycznie nowego – ambulansu typu „C” z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem do 3,5 t do Samodzielnego Pu-blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, zwanego w dalszej części SIWZ „ ambu-lansem”. 2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789, PN-EN 1865. 3. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: fabrycznie nowy, nieeksploatowany, rok produkcji –2019– ambulans o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ. Zamawiający dopuszcza dostarczenie ambulansu na lawecie. 4. Oferowane wyposażenie oraz sprzęt medyczny winien być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wyko-nawczymi do niej. 5. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla oferowanego ambulansu pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego uprawnio-nego do napraw gwarancyjnych ambulansu na terenie Polski położonego najbliżej Samodzielne-go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. 8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną na dzień składania ofert deklaracje zgodności z Polską Normą PN EN 1789 i Polska Normą PN EN 1865, instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia wyszczególnione w projekcie umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do instruktarzu personelu medycznego w zakresie działania obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z SIWZ. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załącznikach nr 3 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 15. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. UWAGA 1 We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 2 W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie- to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 3 Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34114100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zło-tych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information