DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK’U W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456465)

Client
Gmina Sękowa
State
małopolskie
Address
38-307 Sękowa, Sękowa 252 252
Phone
18 3518016 w. 29
Fax
18 3540310
E-Mail
ugsekowa@sekowa.pl
Created
2019-03-14

Gmina Sękowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sękowa Sękowa 252 252 38-307 Sękowa małopolskie tel. 18 3518016 w. 29 fax. 18 3540310 REGON 49189268200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK’U W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń - torów w zakresie rozbudowy snow park’u w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, b) dostawę toru igielitowego o długości ok. 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem (co najmniej 25 pontonów do zjazdów), c) dostawę toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm, d) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania montażu i instalacji dostarczonych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c) w terenie i wykonania robót budowlanych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych. e) montaż i instalacja dostarczonych urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w oparciu o prawomocne pozwolenia i decyzje administracyjne. Wykonanie przyłączy energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zamontowanych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry dostarczanych urządzeń określają postanowienia SIWZ oraz załączniki: a) Program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący zał. nr 7 do SIWZ (UWAGA: z całego zakresu prac określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania następujących zadań opisanych w ZADANIU I: ROZBUDOWA SNOW PARK’U - budowa toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, - budowa toru igielitowego 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem, - budowa toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm), b) Mapa - przybliżona lokalizacja urządzeń, stanowiąca zał. nr 8 do SIWZ, 3) Wyjaśnienia do zapisów programu funkcjonalno – użytkowego: a) Zamawiający zmienia i uszczegóławia zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w przedmiocie nawierzchni toru igielitowego o długości ok. 120 m wymagając, aby tor był wyposażony w specjalną nawierzchnię z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mróz, śnieg, deszcz i słońce). Zastosowana nawierzchnia musi zapewniać odpowiedni poślizg i parametry zjazdu umożliwiające korzystanie z toru bez konieczności stosowania dodatkowych środków obniżających tarcie np. wody. b) Zamawiający zmienia i uszczegóławia program funkcjonalno-użytkowy w zakresie lokalizacji urządzeń (przybliżoną lokalizację urządzeń określa zał. nr 8 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby przy torze igielitowym zlokalizowany był tor transportowy dł. ok. 70 m. 4) Dla całego zakresu zamówienia Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42417200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information