Dostawa plotera na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456460)

Client
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
State
łódzkie
Address
91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
Phone
42 2547408, centrala 2547598
Fax
422 547 418
www
www.asp.lodz.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
Created
2019-03-14

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 91-726 Łódź łódzkie tel. 42 2547408, centrala 2547598 fax. 422 547 418 REGON 27579000000000 www.asp.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa plotera na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera i wkładów drukujących na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr KPW1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Warunki płatności oraz pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz warunków SIWZ. 3. Podane w załączniku KPW1 do SIWZ parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o większej pamięci, nie krótszej gwarancji itp. 4. Wykonawca w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ, zobowiązany jest wskazać model i cenę oferowanego urządzenia. 5. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu sprzętu oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt wykonany był pod względem jakościowym, technicznym i funkcjonalnym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy sprzętu wskazane w SIWZ. Wszelkie wskazania określonego typu sprzętu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających techniczne i funkcjonalne rozwiązania równoważne, ale tylko wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca zaproponuje produkt, którego wszystkie parametry techniczne będą takie same lub lepsze jak wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. Brak takiej zgodności oznacza, że proponowany sprzęt nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego. Pod względem formalnoprawnym jest to niezgodność oferty z treścią SIWZ, co zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty. 7. Dla Zamawiającego „równoważne” oznacza parametry techniczne, które nie mogą być gorsze niż w przykładowo wymienionym sprzęcie. Aby zobrazować sytuację i uprzedzić ewentualne pytania Wykonawców przedstawiamy poniższy przykład: Zamawiający chce zakupić ploter, oczekiwane parametry sprzętu to: 1) SZEROKOŚĆ ZADRUKU 44 CALE 2) WBUDOWANA PAMIĘĆ 1 GB Wykonawca zaproponował w ofercie: 1) SZEROKOŚĆ ZADRUKU 44 CALE 2) WBUDOWANA PAMIĘĆ 512 MB Zaproponowany w ofercie ploter spełnia wymogi jedynie w pkt. 1) zaś w pkt 2) wbudowana pamięć nie spełnia oczekiwań Zamawiającego (zamiast wbudowanej pamięci 1 GB wykonawca zaproponował 512 MB). Taka sytuacja oznacza, że zaproponowany ploter nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp oferta zostaje odrzucona. 8. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nierównoważnych spowoduje odrzucenie oferty. 9. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, nie starszy niż sześć miesięcy od daty produkcji sprzętu. 10. Dostarczony sprzęt będzie posiadał oznakowanie CE. 11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji oraz specyfikacjach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane Polskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określające jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. 12. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy po pozytywnym uruchomieniu urządzenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30232140-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information