„Wywóz odpadów z terenu Gminy Czerwonak według dwóch części przedmiotu zamówienia: Część I – opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych Cześć II – załadunek i wywóz odpadów zgromadzonych w sposób zorganizowany (w workach)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456456)

Client
Gmina Czerwonak
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 39
Phone
61 6544204
Fax
61 8120270
www
www.czerwonak.pl
E-Mail
bz@czerwonak.pl
Created
2019-03-14

Gmina Czerwonak

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 39 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 6544204 fax. 61 8120270 REGON 63125874400000 www.czerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wywóz odpadów z terenu Gminy Czerwonak według dwóch części przedmiotu zamówienia: Część I – opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych Cześć II – załadunek i wywóz odpadów zgromadzonych w sposób zorganizowany (w workach)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części przedmiotu zamówienia, obejmujące wykonanie: 1) W zakresie części I: opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych z terenu Gminy Czerwonak. Opróżnianie koszy polega na usunięciu z nich odpadów, zebraniu odpadów wokół kosza w promieniu 1 m po każdym opróżnieniu, umieszczeniu w koszu worka ulegającego biodegradacji, dostosowanego do wielkości kosza oraz wywozie odpadów na składowisko bądź do spalarni odpadów sprzętem przystosowanym do ich transportu. 2) W zakresie części II : załadunek i transport odpadów zgromadzonych w sposób zorganizowany (w workach) lub w sposób niezorganizowany (dzikie wysypiska) z terenu Gminy Czerwonak na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów sprzętem przystosowanym do ich transportu. Maksymalna ilość odpadów 25 ton. 2. Wykaz koszy ulicznych i przystankowych, z których będzie dokonywany wywóz odpadów, zamieszczony został w załącznikach 1 i 2 do wzoru umowy, stanowiącego część III SIWZ. 3. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), polegającą na wykonaniu następujących czynności: - kierowania pojazdami - opróżnianie koszy, - załadunek i wyładunku odpadów oraz - uporządkowanie terenu. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w przedmiocie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę żądanych pracowników, to jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów, w szczególności np.: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2) żądania wyjaśnień w zakresie dotyczącym potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, w tym również kontroli przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information