Całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie ulicy wolności wraz z ulicami bocznymi i miejscami postojowymi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456455)

Client
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, Rynek 1 1
Phone
32 4165000
Fax
32 4165639, 32 4165640
E-Mail
bzp@chorzow.eu
Created
2019-03-14

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych Rynek 1 1 41-500 Chorzów śląskie tel. 32 4165000 fax. 32 4165639, 32 4165640 REGON 27625530600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie ulicy wolności wraz z ulicami bocznymi i miejscami postojowymi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie usługi polegającej na całorocznym utrzymaniu czystości nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej na powierzchni 11.390m2 obejmującej ul. Wolności i na powierzchni 4.775m2 obejmującej ulice boczne (określone w załączniku nr 3) od ul. Wolności wraz z parkingami. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykaz ulic bocznych i parkingów znajduje się w załączniku nr 3 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90610000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościow

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information