Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456450)

Client
Gmina Jeżowe
State
podkarpackie
Address
37-430 Jeżowe, Jeżowe 136A 136
Phone
015 8794304
Fax
015 8794304
E-Mail
jezowe@pro.onet.pl
Created
2019-03-14

Gmina Jeżowe

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jeżowe Jeżowe 136A 136 37-430 Jeżowe podkarpackie tel. 015 8794304 fax. 015 8794304 REGON 83040941300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne Opis przed modernizacją: Teren sportowy obejmuje część działki nr 4533/117 wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W skład terenu sportowego wchodzi istniejące boisko trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym. Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagające kapitalnego remontu i przebudowy. Ponadto istniejące oświetlenie wewnętrzne wykonane na słupach żelbetowych o wątpliwym stanie technicznym wymaga remontu. Zakres prac do wykonania: 1.Wykonanie przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Przebudowa będzie polegać na zerwaniu istniejącej górnej warstwy poliuretanowej oraz na uzupełnieniu podbudowy poza obrysem istniejącego boiska do wymiarów boiska nowoprojektowanego , a następnie na rozścieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na całym boisku. Ze względu na podłoże zaprojektowano wykonanie 4 rowków odwadniających z wykorzystanie rur drenarskich owiniętych włókniną i obsypanych kamieniem. Odprowadzenie rurą drenarską średnicy 100 m do studzienki chłonnej. Warstwy boiska oraz kolejność wykonania w opisie budowlanym. 2.Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z rur aluminiowych owalnych do piłki nożnej. Bramki aluminiowe kompletne z siatkami . Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z opisem w projekcie. 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką dokoła boiska z trawy syntetycznej wraz z montażem na słupkach ogrodzenia siatek do piłko chwytów . Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu średnicy 6 mm galwanizowanych i zabezpieczonych powłoką poliestrową kolor zielony , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 4 m. Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta. Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.- szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu. Od strony bramek na długości 17.5 m montaż dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych wspólnych słupków do ogrodzenia i montażu siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 17.50 m . Siatki zamontowane na wysięgnikach pod skosem . - długość ogrodzenia 180 m - wysokość ogrodzenia 4,08 m - wysokość słupków dla piłko chwytów 6 m - furtka wejściowa o wymiarach w świetle 120 cm x 200 cm – 1 szt. - brama wjazdowa o wymiarach w świetle 250 cm x 200 cm – 1 szt. 4. Zamocowanie poza bramkami istniejącego boiska trawiastego dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 30 m . 5. Tablica wyników : Zaprojektowano dostawę i montaż tablicy wyników jako element dostarczony przez producenta wraz z wymaganym podłączeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania zegara z poziomu pomieszczenia w budynku pomocniczym istniejącym. Należy do oferty przewidzieć opisane wyżej warunki oraz materiał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania . Parametry: Tablica zewnętrzna diodowa o wym 200x100x8 cm , Wielkość wyświetlaczy 32 cm Kolor wyświetlaczy czerwony Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasięgiem do 150 m/ Dobra czytelność do 100 m Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min. Wyświetlanie wyniku do 19 Czas gry – minuty i sekundy Tablica zewnętrzna odporna na działanie czynników atmosferycznych i odporna na uderzenia piłką 6. Oświetlenie : Zaprojektowano wymianę istniejących słupów na nowe słupy lekkie konstrukcji stalowej wraz z montażem lamp oświetleniowych . Istniejące oświetlenie wokół boiska należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Słupy oświetleniowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, Przekroje przewodów oraz sposób ich prowadzenia wg. opisu dla części elektrycznej. 7. Nagłośnienie : Zaprojektowano dostawę i montaż systemu nagłaśniającego w skład którego wchodzą głośniki montowane na słupach , okablowanie wg. opisu dla części elektrycznej. 8. Trybuny : Zaprojektowano dostawę i montaż zestawu czterech trybun trzyrzędowych każda po 54 miejsca siedzące Siedziska niskie bez oparć. Elementy trybun wykonane z profili stalowych i krat ażurowych ocynkowanych i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych , montowane do podłoża przy użyciu kołków montażowych . Podbudowę stanowić będzie kostka betonowa zapewniająca właściwe utrzymanie czystości. Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparć: szczegółowy opis w zał. dokumentacji 9. Brama : Zaprojektowano przesunięcie istniejącej bramy rozsuwanej w miejsce wskazane ze względu na kolizję z boiskiem. Należy zdemontować bramę i wykonać jej ponowny montaż a miejsce po bramie uzupełnić przęsłami z miejsca montażu bramy. Na istniejącym boisku głównym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania należy rozebrać jedno przęsło i wykonać bramę przesuwną. 3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót : 8.1 Roboty budowlane 8.2 Roboty elektryczne 4. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233250-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł.) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information