SVA/K/4620-5/2019: Budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393). Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456449)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2019-03-14

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA/K/4620-5/2019: Budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393). Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów – w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca podstawą do wyceny zamówienia oraz przedmiary robót. Uwaga: przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, nie stanowiącym wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót, ochrony własnego mienia, kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej – w 3 egz., niezbędnych prób, pomiarów, badań i regulacji oraz związanych z tym protokołów, uruchomienia instalacji, oddania do eksploatacji, szkolenia pracowników obsługi, prac porządkowych, w tym uporządkowania pozostałości materiałów budowlanych, wywozu i utylizacji materiałów (odpadów), koszty udziału w czynnościach odbiorowych . Powyższe prace i czynności są po stronie Wykonawcy. Uwaga: obsługę geodezyjną dla pozostałych obiektów i instalacji zapewnia Zamawiający. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części, tj.: 1) część 1 – Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi o symbolu D1, D2-KW, D3-KW, D4-pr nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Uwaga: przed realizacją zamówienia należy pobrać wymiary stolarki z natury. 2) część 2 – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 3) część 3 – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten Instalacje elektryczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem uziomu otokowego budynku PKT (wyprowadzone zostaną bednarki ok. 1,5 m powyżej poziomu terenu). Instalacje teletechniczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem dostawy urządzeń, montażu wraz podłączeniem do proj. switch-y (w szafie PDa lub odpowiednich skrzynek kablowych SK)., konfiguracji oraz prób funkcjonalnych Telewizyjnego Systemu Nadzoru w zakresie urządzeń prod. Pelco by Schneider Electric tj. Wykaz urządzeń i materiałów nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w załączniku (w tabelce). Uwaga: część dokumentacji projektowej – branża teletechniczna jest niejawna i objęta jest klauzulą „zastrzeżone”. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 2 do umowy (dotyczy tylko części 3 zamówienia). Zasady udostępnienia dokumentacji niejawnej: Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego – do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930. Do dokumentacji przetargowej dla części nr 1 załączono tabelę elementów robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Wypełnioną tabelę elementów robót, należy złożyć wraz z ofertą. Dla części nr 2 i nr 3 Zamawiający wymaga wyceny w formie kosztorysów ofertowych. Kosztorysy ofertowe, mogą być sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w wersji skróconej z wyliczoną ceną jednostkową i wartości dla każdej pozycji kosztorysowej (w ujęciu z KNR, opisem pozycji, jedn. miary i ilością), tabelę elementów scalonych, rzeczowo-ilościowe i wartościowe zestawienie materiałów (z cenami jednostkowymi materiałów), zestawienie robocizny i zestawienie sprzętu. Kosztorysy ofertowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information