Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456446)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-03-14

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. ​Zamówienie obejmuje zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Milowickiej 1B w Katowicach". W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: Branża budowlano-konstrukcyjna: - robót rozbiórkowych - robót murarskich - ocieplenia ścian zewnętrznych - ocieplenia stropów - wymiany części stolarki zewnętrznej - wymiany obróbek blacharskich attyk, okapów i parapetów zewnętrznych - demontażu krat stalowych okiennych, - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów stalowych ogrodzenia - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów stalowych boksów dla psów - demontażu, przeróbki, ponownego montażu elementów drewnianych „przybudówki' przy pawilonie dla kotów - likwidacji zewnętrznego zbiornika na olej opałowy z niwelacją terenu - wykonania opaski wokół budynku - demontażu i ponownego montażu daszków i drabin zewnętrznych - remontu podestów zewnętrznych przed drzwiami wejściowymi Branża sanitarna: - demontażu istniejącej kotłowni olejowej z kominem stalowym i instalacją c.o. (wymienianej na nową) - wykonania nowej instalacji c.o. - wykonania nowej instalacji wody ciepłej użytkowej z instalacja solarna (demontaż instalacji z bojlerami elektrycznymi) - wykonania wewnętrznej instalacji gazu dla nowej kotłowni c.o. i c.w.u. - wykonania kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. (z kotłem kondensacyjnym)z automatyką i sterowaniem instalacją wod-kan, wentylacją wraz z dokumentacją powykonawczą odbiorową i niezbędnymi rejestrami. Branża elektryczna: - demontażu istniejących opraw oświetleniowych objętych opracowaniem - wykonania instalacji elektrycznej - montażu nowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego , ewakuacyjnego i zewnętrznego - montażu instalacji odgromowej - montażu instalacji fotowoltaicznej - wykonania instalacji BMS wraz kanalizacją teletechniczną II. Szczegółowy zakres prac określa: a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ), c) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ), d) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). e) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) f) wzór tabliczki informacyjnej formatu A3 (załącznik nr 10 do SIWZ III. Pozostałe kody CPV : CPV 45431200-9 Kładzenie glazury CPV 45232460-4 Roboty sanitarne CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV45331110-0 Instalowanie kotłów CPV45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego IV. wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót termomodernizacyjnych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości: 27 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information