Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456445)

Client
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
State
zachodniopomorskie
Address
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17B 17
Phone
91 4512000, 4512026
Fax
91 4512024, 4512029, 4512434
E-Mail
rziszczecin.przetargi@wp.mil.pl
Created
2019-03-14

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Narutowicza 17B 17 70-240 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 4512000, 4512026 fax. 91 4512024, 4512029, 4512434 REGON 81006093700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) - ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach budowlanych i projektach wykonawczych, b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu: 1) robót ogólnobudowlanych w tym: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych (demontaż wybranej istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, demontaż krat kolidujących z projektowanymi drzwiami, demontaż hydrantów, rozbiórki wynikające z konieczności wykonania projektowanych drzwi i nadproży, poszerzenie i podwyższenie otworów drzwiowych i otworu okiennego, demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany, rozbiórka - skucie części ścian i okładzin stropów i ścian, demontaż barierki stalowej, demontaż istniejących instalacji kolidujących z projektowanymi drzwiami), wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych poprzez montaż drzwi i ścianek o odporności ogniowej, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i przebudowa instalacji hydrantowej, montaż instalacji oddymiającej, montaż samozamykaczy do pomieszczeń WC, montaż i malowanie barierki, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów w celu naprawy ubytków powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonanie obudowy stropu i instalacji w pomieszczeniu magazynu oleju opałowego, uszczelnienie p.poż. przejść instalacji przez pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju, zabezpieczenie pomieszczeń na czas prowadzenia prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia instalacji magazynowania oleju opałowego wraz ze zbiornikami, oznaczenie lokalnych obniżeń w komunikacji ogólnej, umożliwienie otwierania okiennic w pomieszczeniu magazynu oleju, wykonanie nadproży pod poszerzane lub podwyższane otwory drzwiowe i okienne, wykonanie podkonstrukcji pod wentylator wywiewny. 2) robót sanitarnych w tym: instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej oddymiającej, instalacji nowej i przebudowie istniejącej instalacji hydrantowej, przesunięcie istniejących rur centralnego ogrzewania w celu likwidacji kolizji z projektowanymi drzwiami p.poż. 3) robót elektrycznych w tym: zasilenie instalacji wentylacji mechanicznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji oddymiania, sprzężenie przeciwpożarowych wyłączników prądu, badań i pomiarów elektrycznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w § 5 ust. 34 wzoru umowy oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). (sposób postępowania z odpadami został określony w § 4 wzoru umowy). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (6-8 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty podpisania umowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 6) Wykonawca dokona oznaczenia instalacji i rurociągów, opisze zawory i urządzenia. UWAGA: • Roboty budowlane będą realizowane w użytkowanym budynku. • Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. • Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information