Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych – budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456444)

Client
Powiat Legionowski
State
mazowieckie
Address
05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Phone
227 840 872
Fax
227 742 551
www
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
E-Mail
przetargi@powiat-legionowski.pl
Created
2019-03-14

Powiat Legionowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Legionowski ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo mazowieckie tel. 227 840 872 fax. 227 742 551 REGON 13269858000000 bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych – budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku w zakresie: „Likwidacji barier architektonicznych – budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.” 2. Zakres robót obejmuje: 1) budowę sanitariatu dla niepełnosprawnych na poziomie przyziemia wraz z konieczną przebudową w obrębie klatki schodowej na innych kondygnacjach, 2) wydzielenie skrzydła „A” jako odrębnej strefy pożarowej: zamknięcie wejścia do skrzydła „B” drzwiami EI60S, wymiana okien i drzwi zewnętrznych na EI60, instalacja rolet p.poż. w 2 oknach, 3) wydzielenie szatni, pomieszczenia węzła c.o., archiwum, magazynku oraz rozdzielni jako odrębnych stref: zamknięcie drzwiami EI60, 4) zamknięcie korytarza na parterze i piętrze drzwiami dymoszczelnymi, 5) wykonanie oświetlenia awaryjnego o zwiększonym natężeniu i przeniesienie głównego wyłącznika p.poż., przebudowa tablicy rozdzielczej, 6) wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, 7) wstawienie skrzydeł otwieranych w moduły świetlika, 8) wyrównanie chodnika i obrzeży w obrębie wejść. 3. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i nie mogą zakłócić ciągłości działania placówki szkoły w zakresie funkcji zlokalizowanych w budynku, a w związku z tym koniecznym jest opracowanie przed rozpoczęciem prac i uzgodnienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania zarówno z Zamawiającym jak i Użytkownikiem. 4. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową wg zestawienia, stanowiącą załączniki do SIWZ i umowy: 1) Projekt budowlany - przebudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych –budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” zatwierdzony decyzją nr 159/19 z dnia 29.01.2019 r. i udzielającą pozwolenia na budowę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty instalacyjne elektryczne. 3) Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ: a) przedmiar robót - branża budowlana, b) przedmiar robót - branża sanitarna, c) przedmiar robót - branża elektryczna 5. Zamawiający na przebudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie likwidacji barier architektonicznych – wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, na terenie działki nr ewid. 35/3 w obrębie nr 65 Legionowo, Gmina Legionowo posiada decyzję nr 159/19 Starosty Legionowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r., zatwierdzającą projekt budowlaną udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonych materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 7. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. 8. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. Zaproponowanie w ofercie wydłużenia okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji, bez przyznawania dodatkowych punktów. 9. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia tj.: - roboty branży ogólnobudowlanej, - roboty branży sanitarnej, - roboty branży elektrycznej. Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Wymagania dotyczące: - sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, - uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 720,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information