"Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” część II – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456440)

Client
Gmina Gołdap
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14 14
Phone
87 6156000
Fax
87 6150800
www
www.goldap.pl
E-Mail
przetargi@goldap.pl
Created
2019-03-14

Gmina Gołdap

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14 14 19-500 Gołdap warmińsko-mazurskie tel. 87 6156000 fax. 87 6150800 REGON 79067123100000 www.goldap.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” część II – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi – część II -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi. Adres, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 19-500 Gołdap. Termomodernizacja obejmuje budynek główny szkoły – część dydaktyczną w zakresie następujących prac: ocieplenie ścian fundamentowych poniżej i powyżej gruntu, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku głównego szkoły oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę pokrycia dachowego na części dydaktycznej budynku na nowe z papy termozgrzewalnej. 1. Ściany: a) fundamentowe: - poniżej gruntu: izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian z dwóch warstw – izolacja min. 20cm powyżej projektowanych opasek i istniejącego terenu oraz izolacja termiczna z płyt styropianowych, siatka elewacyjna, warstwa ochronna z folii kubełkowej; - powyżej gruntu: ocieplenie styropianem, siatka elewacyjna, wyprawa wierzchnia tynk cienko warstwy silikatowy; b) zewnętrzne budynku głównego: - ocieplenie styropianem, siatka elewacyjna, wyprawa elewacyjna silikatowa. Ościeża okienne i drzwiowe ociepla się styropianem, wyprawa wierzchnia tynk cienkowarstwowy silikatowy. c) kominy: istniejące: adaptuje się, projektuje się ocieplenie styropianem fasadowym, warstwa zbrojąca z siatki na kleju, wyprawa z tynku cienkowarstowego; 2. Strop nad ostatnią kondygnacją: izolacja termiczna z celulozy układanej luzem na warstwie istniejącej papy asfaltowej. 3. Stropodach: rozebranie istniejącego pokrycia z papy, wykonanie nowej warstwy wyrównawczej z betonu, ułożenie 2 – warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej, obróbki z papy przy kominach. 4. Podcień przed wejściem głównym: izolacja termiczna styropianem fasadowym . Od góry izolacja termiczna ze styropapy podwójnie klejonej, pokrycie z 1 warstwy papy wierzchniego krycia wraz z obróbkami blacharskimi. 5. Elementy zewnętrzne:opaski, balustrady stalowe malowane farbami antykorozyjnymi, daszki nad wejściami bocznymi: lekkie konstrukcje metalowe z pokryciem z płyt poliestrowych. 6. Roboty towarzyszące: rozebranie i ponowny montaż balustrad ściennych, rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników w celu wykonania izolacji cieplnej ściany zewnętrznej , wykonanie jednospadowych daszków nad wejściami do budynku. 7. Modernizacja systemu grzewczego – wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9, do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11, 12 do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ustanowienia kierownika robót budowlanych, wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla interesantów i użytkowników obiektu, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu sk

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information